Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Wenke Fossen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRD11706 Arbeidsteknikker og kommunikasjon (Høst 2007–Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i studieprogram for

 • Industriell design

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Undervisningssemester

1. studieår - høst og vår

Innhold

I henhold til rammeplanen fordeles elementer av emnet på to hovedemner:

 • Elementet arbeidsteknikker (10 stp) inngår i hovedemnet Tekniske fag/ Designfag.
 • Elementet kommunikasjon og prosjektarbeid (10 stp) inngår i hovedemnet Samfunnsfag.

Designtegning, formanalyse, formforståelse og form som estetisk opplevelse. Designmessig og estetisk potensial i forskjellige materialer og sentrale fargeteorier, rettet mot bruk på objekter og industriprodukter. Ingeniørrollen og forventninger til de nye ingeniører. Individ og gruppe, med øvelser i møter, samarbeid og ledelse. Kommunikasjon, rapportering og dokumentasjon i daglig arbeid, prosjektarbeid og publisering. Målrettet informasjon og bruk av ulike presentasjonsverktøy/midler/måter.  Web- og informasjonsdesign. Informasjonsinnhenting/bruk av søkemotorer.  Innovasjon og kreativitet. Etikk.

Studentene skal i løpet av studieåret arbeide i grupper med 2-3 prosjekter. Innen prosjektene samordnes temaer innen design og kommunikasjon, og også rapportskriving og presentasjon skal øves.

 

Undervisnings- og læringsformer

Kurset er omfattende og gjennomføres ved etablering av lærerteam. Forelesninger kombineres med individuelle oppgaver, gruppearbeid, diskusjoner og presentasjon. Faget undervises praktisk, og prosjektarbeidsformen er sentral gjennom hele kurset. Ferdighetstrening gjennom øvingsoppgaver står sentralt i erfaringsbasert læring om tegning, form og farge. Arbeidsformen er selvstendig, og inkluderer research vha. praktisk analyse og bruk av informasjonskilder som f.eks. bibliotek, internett, utstillingsbesøk og refleksjon over eget arbeide og egen utvikling. Gjennom team- og gruppearbeider vil de ulike temaer bli introdusert og samkjørt slik at studentene "erfarer og lærer ved å gjøre", samtidig som det legges grunnlag for senere tverrfaglige prosjektarbeider. Det skal gjennomføres prosjektarbeid eller prosjektcase med tema innen design. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten skal opparbeide seg en mappe basert på 8 øvinger og 2 prosjekter. Disse må være gjennomført og innlevert, innen gitte tidsfrister, for å få adgang til endelig sluttvurdering.

Eksamen

Mappevurdering:

Mappe-elementenes form, innhold og struktur defineres i hver enkelt oppgave. Det gis ca 8 øvinger i løpet av studieåret i tillegg til 2 prosjekter. Form- og tegneoppgaver vurderes med grunnlag i løsning, form- og fargeforståelse og ferdighetsnivå, samt en helhetsvurdering av arbeidsinnsatsen gjennom hele mappen. Mappen skal synliggjøre progresjon gjennom studiedelen av emnet, og skal inneholde en vurdering av egen utvikling gjennom arbeidet med de enkelte mappeelementene.

Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste regulære innlevering i emnet. Arbeidsformen medfører at mappen blir unik for hvert studieår, og kun kan vurderes ved fastlagt innleveringstermin.

Det gis bokstavkarakter A-F.

 

Litteratur

Anbefales kjøpt:

 • Ching, Francis D. K. (1994) Tegning. Oslo, Cappelen.
 • Olofsson, Erik & Klara Sjölén (2005) Design Sketching. Sundsvall, KEEOS Design Books.
 • Terje Karlsen (2005) Kommunikasjon - m.sarb. & i. Gyldendal

 Andre bøker til inspirasjon, oppslag, egenstudier osv:

 • Pavel, Nenad (2005) The Industrial designers guide to sketching. Trondheim, Tapir Academic Press.
 • Degerud, Hilde & Anderssen, Torun Linge (1994) Arbeidsbok til Ching: Tegning. Oslo, Cappelen.
 • Degerud, Hilde & Anderssen, Torun Linge (1995) Arbeidsbok 2 til Ching: Tegning. Oslo, Cappelen.
 • Powell, Dick (1994) Presentation techniques : a guide to drawing and presenting design ideas. Boston: Little, Brown and Co.
 • Mills, Criss B (2005) Designing with models: a studio guide to making and using architectural design models.  Hoboken, New Jersey: Wiley. 
 • Sutherland, Martha (1999) Modelmaking: a basic guide. New York: Norton.
 • Lucci, Roberto & Orlandini, Paolo (1990) Product Design Models. New York : Thomson Learning.
 • Shimizu, Yoshiharu m.fl. (1991) Models & Prototypes: clay, plaster, styrofoam, paper. Tokyo : Graphic-sha Publ. Co.
 • Lindquist Jan (1994/2001) Vilda idéer och djuplodande analys: om designmetodikens grunder. Stockholm: Carlssons.
 • Mollerup, Per (1998) Design er ikke noe i seg selv. Oslo: Messel.
 • Manu, Alexander (1999) Den bærende idé i design. København: Dansk Design Råd.
 • Elam, Kimberly (2001) Geometry of Design: studies in proportion and composition. New York: Princeton.
 • Aspeggen, Jon (2001) Beskrivende geometri. Olso: Gyldedal akademisk.
 • Panton, Verner (1991) Lidt om farver. København: Dansk Design Center.
 • Wong, Wucius (1997) Principles of Color Design. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Tilley, Alvin R (2002) The Measure of Man and Woman, human factors in design. Alvin. New York: Wiley.
 • Diffrient, Niels, Henry Dreyfuss Associates (1974/191) Humanscale : a portfolio of information. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

 

I tillegg anbefales bokserien utgitt av Dansk Design Center.

Listen kan bli justert.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 12:44:44