Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Katja Hanebuth
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD21507 DesignIntro og DesignCase (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i studieprogram for industriell design.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studentene må kunne vise til innlevert mappe i emnet Arbeidsteknikker og kommunikasjon (20 studiepoeng) eller tilsvarende. Anbefaler å ta DesignProsess (10 studiepoeng) i parallell med emnet.

Undervisningssemester

2. studieår - høst og vår

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag, herunder Designfag.

 

DesignIntro

Denne delen dreier seg om å sette noen fordypende vinklinger. Gjennom tre prosjekter blir følgende temaer berørt:

  • problemanalyse og -forståelse
  • estetikk/formgiving
  • designhistorie/innovasjon

DesignCase

I denne delen skal det gjennomføres et designutviklingsprosjekt fra en problemstilling frem til en prototyp. Grunnlag for dette prosjektet er kunnskapen og ferdighetene fra emnet DesignProsess og fordypningstemaene fra emnet DesignIntro.

Utover det blir blant annet følgende temaer berørt/fordypet gjennom veiledning, tilsvarende prosjektenes individuelle behov:

  • ergonomi
  • kontekst
  • bruker og produkt
  • marked og samfunn

Prosjektene kan baseres på bedriftstilknyttede prosjekter.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsmåten blir hovedsakelig aktivt prosjektarbeid. I tillegg finnes det noen forelesninger og veiledning. Et vesentlig element av undervisningen er fellesdiskusjoner.

Det finnes muligheter for gruppearbeid og individuelle prestasjoner. Framdriften i prosjektarbeidet blir fulgt opp gjennom innlevering og presentasjon av delprosjekter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

De skriftlige elementene i vurderingsmappene må være innlevert innen angitte frister før kandidaten kan fremstille seg til sluttvurdering.

Eksamen

Sluttvurdering består av to deleksamener.

 

Deleksamen 1 (DesignIntro, høstsemester, 5 studiepoeng):

Vurdering i faget fastlegges på grunnlag av innlevert mappe. Mappen skal inneholde:

-     prosjektrapportene til de 3 prosjektene.

 

Deleksamen 2 (DesignCase, vårsemester, 10 studiepoeng):

Vurdering i faget fastlegges på grunnlag av innlevert mappe. Mappen skal inneholde:

-     prosjektrapport som dokumenterer prosjektarbeidet (prosess, metoder, teoriforankring, ergonomi, designposisjonering, produkthistorie, loggdokumentasjon osv)

-     designmodell/prototyp

-     en liten brosjyre om produktet ("product story")

-     plakat som viser hele utviklingen

-     muntlig presentasjon

-     refleksjonsrapport

 

Ved kontinuasjon må ikke bestått deleksamen taes på nytt. Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste regulære innlevering i emnet.

Arbeidsmåten medfører at mappen blir unik for hvert semester og kun kan vurderes ved fastlagt innleveringstermin. Det gis bokstavkarakter.

Litteratur

Ny pensumbok vurderes.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 12:44:45