Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Katja Hanebuth
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD21607 DesignIntro og DesignCase med utvidet prosjekt (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i studieprogram for industriell design.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studentene må kunne vise til innlevert mappe i emnet Arbeidsteknikker og kommunikasjon (20 studiepoeng) eller tilsvarende. Anbefaler å ta DesignProsess (10 studiepoeng) i parallell med emnet.

Undervisningssemester

2. studieår - høst og vår

Innhold

I henhold til Rammeplanen fordeles elementer av emnet på to hovedemner:

 • Elementet DesignIntro med DesignCase (15 stp) inngår i hovedemnet Tekniske fag herunder designfag
 • Elementet Utvidet prosjekt (5 stp) inngår i hovedemnet Valgfag

DesignIntro :
Emnet dreier seg om å sette noen fordypende vinklinger. Gjennom 3 prosjekter blir følgende temaer berørt:

 • problemanalyse og -forståelse
 • estetikk/formgiving
 • designhistorie/innovasjon

DesignCase:
I emnet skal det gjennomføres et designutviklingsprosjekt fra en problemstilling frem til en prototyp. Grunnlag til dette prosjektet er kunnskapen og ferdighetene fra DesignProsess (IRD22006) og fordypningstemaene fra DesignIntro.

Utover det blir blant annet følgende temaer berørt/fordypet gjennom veiledning, tilsvarende prosjektenes individuelt behov:

 • ergonomi
 • kontekst
 • bruker og produkt
 • marked og samfunn

Prosjektene kan baseres på bedriftstilknyttede prosjekter.

"Utvidet prosjekt":
Utvidet prosjekt skal ha fordypende/utvidende virkning og blir integrert i DesignCase.

Den kan enten bli integrert direkte inn i Case-prosjektet - med fordypende virkning - eller den kan resultere i deltagelsen i HiØ-interne prosjekter og -samarbeid - med utvidende virkning.

 De tematiske vinklingene kunne være for eksempel være.:

 • estetisk utforming
 • teknisk utvikling, realisasjon

Oppgaven må godkjennes av den emneansvarlige.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsmåten blir hovedsakelig aktivt prosjektarbeid. I tillegg finnes det noen forelesninger og veiledning. Et vesentlig element av undervisningen er fellesdiskusjoner.

Det finnes muligheter for gruppearbeid og individuelle prestasjoner. Framdriften i prosjektarbeidet blir fulgt opp gjennom innlevering og presentasjon av delprosjekter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

De skriftlige elementene i vurderingsmappene må være innlevert innen angitte frister før kandidaten kan fremstille seg til sluttvurdering.

Eksamen

Det blir to deleksamener.

Deleksamen 1 (DesignIntro, høstsemester, 5 poeng):

Mappevurdering som inneholder 3 prosjektinnleveringer.

Deleksamen 2 (DesignCase med utvidet prosjekt, vårsemester, 15 studiepoeng):

Mappevurdering basert på:

 • prosjektrapport som dokumenterer prosjektarbeidet (prosess, metoder, teoriforankring, ergonomi, designposisjonering, produkthistorie, loggdokumentasjon osv)
 • designmodell/prototyp
 • liten brosjyre om produktet ("product story")
 • plakat som viser utviklingsløpet
 • muntlig presentasjon av prosjektet
 • refleksjonsrapport
 • utvidet prosjekt integreres i Designcase-prosjektet og leveres som en egen mappe

Ved kontinuasjon må ikke bestått deleksamen taes på nytt. Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste regulære innlevering i faget. Arbeidsmåten medfører at mappen blir unik for hvert semester og kun kan vurderes ved fastlagt innleveringstermin.

Det gis bokstavkarakter A til F.

Litteratur

Ny pensumbok vurderes.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:44:44