Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Katja Hanebuth
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD22006 DesignProsess (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i studieprogram for:

  • Industriell design
  • Teknologisk innovasjon og entreprenørskap

 

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studenter som ikke kan vise til innlevert mappe i emnet Arbeidsteknikker og kommunikasjon (20 studiepoeng) eller tilsvarende, anbefales å ta "workshopen" sommardesignskolan i Garpenberg, Sverige (10 studiepoeng).

Sommardesignskolan i Garpenberg innebærer et 10 dagers opphold på Högskolan i Dalarna samt selvstudium og prosjektarbeid på hjemstedet.

Kontakt Wenke Fossen (wenke.fossen@hiof.no) for mer informasjon .

Undervisningssemester

2. studieår  - høst og vår

Innhold

I studieprogram for Industriell design inngår emnet i rammeplanens hovedemne Tekniske fag, herunder Designfag.

 

Praktisk gjennomføring av et utviklingsprosjekt fra en problemstilling frem til en designmodell/prototyp. Utviklingsprosessen følger fasene:

 

1 - analyse/problemforståelse

2 - konseptutvikling

3 - designutvikling

4 - detaljering

5 - modellbygging

 

Metodene som brukes blir valgt fra designperspektivet.

 

I utviklingsprosessen vil blant annet følgende punkter blir berørt:

- grunnleggende ergonomi

- markedsundersøkelse

- grunnleggende prosjektstyring

 

På grunnlag av relevant faglitteratur som er relatert til prosjektarbeidet skal studentene skrive et individuelt refleksjonsnotat.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsmåten er hovedsakelig gruppearbeid og aktiv produktutvikling. I tillegg gis det noen forelesninger og studentene må gjøre noe individuelt arbeid. Veiledning gis gruppevis og i fellessamlinger.

Framdriften i prosjektarbeidet blir fulgt opp gjennom innlevering og presentasjon av delprosjekter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Gjennomføring av et prosjekt frem til en designmodell/prototyp.

Eksamen

Vurdering i faget fastlegges på grunnlag av innlevert mappe. Mappen skal inneholde:

  • prosjektrapport som dokumenterer prosjektarbeidet (prosess, metoder, teoriforankring osv)
  • designmodell/prototyp
  • plakat som viser hele utviklingen
  • muntlig presentasjon
  • refleksjonsrapport

Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste ordinære innlevering i faget. Arbeidsmåten medfører at mappen blir unik for hvert semester og kun kan vurderes ved fastlagt innleveringstermin. Det gis bokstavkarakter A til F.

Litteratur

Heufler, Gerhard (2004) Design Basics - From Ideas to Products. Verlag Niggli AG

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 09:43:01