Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Roar Varildengen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRD30007 Logistikk, kvalitet og økodesign (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet obligatorisk og inngår i studieprogram for:

  • Industriell design
  • Teknologisk innovasjon og entrepenørskap

Undervisningssemester

3. studieår  - høst

Innhold

I henhold til rammeplanen for ingeniørutdanninger fordeles elementer av emnet på to hovedemner:

  • 5 stp inngår i hovedemnet Matematisk-naturvitenskaplige grunnlagsfag under delemnet Kjemi og miljø
  • 10 stp inngår i hovedemnet Tekniske fag/Designfag.

Følgende tema vil bli berørt:

Logistikk- og kvalitetsdelen

  1. Logistikksystemer internt og eksternt, materialstrømmene internt og eksternt, prinsipper for ledende logistikkbedrifter.
  2. Markedsføringskanaler; et sett av gjensidig avhengige organisasjoner som medvirker til å gjøre et produkt eller tjeneste tilgjengelig for bruk eller forbruk.
  3. Grunnprinsippene i kvalitetsarbeid.

Økodesigndelen

  1. Økologiske prinsipper, miljømål og internasjonale miljøavtaler.
  2. Miljøaspekter knyttet til ulike faser i produkters livsløp. Aktuelle miljøproblemer som oppstår i sammenhengen med eksisterende produksjonsprosesser, materialbruk og transportsystemer vil være sentrale temaer.
  3. Utvikling av emballasjesystem og valg av emballasjematerialer.
Bruk av prosjektstyringsverktøy.

Undervisnings- og læringsformer

Faget undervises ved forelesninger, obligatoriske øvinger, individuell veiledning, selvstudium og bedriftsbesøk. Undervisningen samordnes med semesterprosjekt. Undervisningen kan delvis foregå på engelsk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Logistikk- og kvalitetsdelen:
Gjennomføring av prosjektoppgave, i prosjektperioden inngår det minst 2 obligatoriske veiledningstimer per gruppe med presentasjon av delresultater.

Miljødesigndelen:
Gjennomføring av prosjektoppgave, i prosjektperioden inngår det minst 2 obligatoriske veiledningstimer per gruppe med presentasjon av delresultater.

Eksamen

Mappevurdering:

Logistikk- og kvalitetsdelen, vektes 2/3-deler av total karakter: 
Modulen består av en prosjektrapport (teller 75%) og presentasjon av prosjektoppgaven med en individuell muntlig eksaminasjon à 30 minutter (teller 25%). Prosjektrapport leveres inn til nærmere angitt tid før muntlig eksamen.

Økodesigndelen, vektes 1/3-del av total karakter:
Modulen består av en prosjektrapport (teller 75%) og presentasjon av prosjektoppgaven med en individuell muntlig eksaminasjon à 30 minutter (teller 25%). Prosjektrapporten leveres inn til nærmere angitt tid før muntlig eksamen.

Ved kontinuasjon må alle komponenter i mappen tas på nytt. Det gis bokstavkarakter.

Litteratur

Chris Dominic, Kennert Johansson, Ann Lorentzon, Carl Olsmats, Lisa Tiliander, Per Westrøm: Førpackningslogistikk

Gøran Persson, Helge Virum: Logistikk - og ledelse av forsyningskjeder.

Grip: Grip Økodesign - En veileder i miljøeffektiv produktutvikling.

Geir Gripsrud, Arne Nygaard: Markedsføringskanaler.

William McDonough & Michael Braungart: Cradle to cradle.

Utleverte kopier i kvalitet,samt oppgitte lærebøker ved kursets start.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 09:43:01