Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Wenke Fossen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRD11708 Designteknikker og kommunikasjon (Høst 2008–Vår 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - industriell design.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Innhold

I henhold til rammeplanen fordeles elementer av emnet på to hovedemner:

 • Elementet arbeidsteknikker (15 stp) inngår i hovedemnet Tekniske fag/ Designfag.
 • Elementet kommunikasjon (5 stp) inngår i hovedemnet Samfunnsfag.

Designtegning, formanalyse, formforståelse og form som estetisk opplevelse. Designmessig og estetisk potensial i forskjellige materialer og sentrale fargeteorier, rettet mot bruk på objekter og industriprodukter.

Teknologirollen. Møter, samarbeid og ledelse. Kommunikasjon, rapportering, publisering og dokumentasjon av prosjektarbeid. Informasjonsinnhenting. Målrettet informasjon og presentasjon i ulike fora. Introduksjon til kvalitative og kvantitative metoder. Innovasjon og kreativitet. Etikk og moral.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er omfattende og gjennomføres ved etablering av lærerteam. Forelesninger kombineres med individuelle oppgaver, gruppearbeid, diskusjoner og presentasjon. Faget undervises praktisk, og prosjektarbeidsformen er sentral gjennom hele emnet. Ferdighetstrening gjennom øvingsoppgaver står sentralt i erfaringsbasert læring om tegning, form og farge. Arbeidsformen er selvstendig, og inkluderer research vha. praktisk analyse og bruk av informasjonskilder som f.eks. bibliotek, internett, utstillingsbesøk og refleksjon over eget arbeide og egen utvikling. Gjennom team- og gruppearbeider vil studentene erfare og lære gjennom praktisk arbeid samtidig som det legges grunnlag for gjennomføring av senere prosjektarbeider i løpet av studiet. Det skal gjennomføres prosjektarbeid eller prosjektcase med tema innen design. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltaking i obligatorisk gruppearbeid/prosjekter (dokumentert fra gruppene) etter plan fra faglærer
 • 8 øvinger innen både design- og kommunikasjonsdel må være levert innen gitte frister og godkjent

Eksamen

Mappevurdering:

Mappe-elementenes form, innhold og struktur defineres i hver enkelt oppgave. Ca 8 øvinger og 2 prosjekter inngår i mappa. Form- og tegneoppgaver vurderes med grunnlag i løsning, form- og fargeforståelse og ferdighetsnivå, samt en helhetsvurdering av arbeidsinnsatsen gjennom hele mappen. Mappen skal synliggjøre studentens progresjon i emnet, samt evnen til å kommunisere med en kombinasjon av visuelle og deskriptive elementer.

Det vil ikke være adgang til ny prøving før neste regulære innlevering i emnet. Arbeidsformen medfører at mappen blir unik for hvert studieår, og kun kan vurderes ved fastlagt innleveringstermin.

Det gis bokstavkarakter A-F.

 

Litteratur

Anbefales kjøpt:

 • Ching, Francis D. K. (1994) Tegning. Oslo, Cappelen.
 • Olofsson, Erik & Klara Sjölén (2005) Design Sketching. Sundsvall, KEEOS Design Books.
 • Terje Karlsen (2005) Kommunikasjon - m.sarb. & i. Gyldendal
Utdelt materiale:
 • Barbro Rønning (2005) Flyt - En nøkkel til kreativitet og innovasjon, Tapir akademisk forlag. (Kun deler av boken, kopier vil bli utdelt)

Andre bøker til inspirasjon, oppslag, egenstudier osv:

 • Pavel, Nenad (2005) The Industrial designers guide to sketching. Trondheim, Tapir Academic Press.
 • Degerud, Hilde & Anderssen, Torun Linge (1994) Arbeidsbok til Ching: Tegning. Oslo, Cappelen.
 • Degerud, Hilde & Anderssen, Torun Linge (1995) Arbeidsbok 2 til Ching: Tegning. Oslo, Cappelen.
 • Powell, Dick (1994) Presentation techniques : a guide to drawing and presenting design ideas. Boston: Little, Brown and Co.
 • Mills, Criss B (2005) Designing with models: a studio guide to making and using architectural design models. Hoboken, New Jersey: Wiley.
 • Sutherland, Martha (1999) Modelmaking: a basic guide. New York: Norton.
 • Lucci, Roberto & Orlandini, Paolo (1990) Product Design Models. New York : Thomson Learning.
 • Shimizu, Yoshiharu m.fl. (1991) Models & Prototypes: clay, plaster, styrofoam, paper. Tokyo : Graphic-sha Publ. Co.
 • Lindquist Jan (1994/2001) Vilda idéer och djuplodande analys: om designmetodikens grunder. Stockholm: Carlssons.
 • Mollerup, Per (1998) Design er ikke noe i seg selv. Oslo: Messel.
 • Manu, Alexander (1999) Den bærende idé i design. København: Dansk Design Råd.
 • Elam, Kimberly (2001) Geometry of Design: studies in proportion and composition. New York: Princeton.
 • Aspeggen, Jon (2001) Beskrivende geometri. Olso: Gyldedal akademisk.
 • Panton, Verner (1991) Lidt om farver. København: Dansk Design Center.
 • Wong, Wucius (1997) Principles of Color Design. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Tilley, Alvin R (2002) The Measure of Man and Woman, human factors in design. Alvin. New York: Wiley.
 • Diffrient, Niels, Henry Dreyfuss Associates (1974/191) Humanscale : a portfolio of information. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

 

I tillegg anbefales bokserien utgitt av Dansk Design Center.

Litteraturlisten oppdateres jevnlig og endring vil kunne forekomme.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 02:45:32