Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB36008 Vann og avløpsteknikk (Vår 2008)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et valgfag og inngår i studieprogram for bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bygger på emnet Vegplanlegging 1 (10 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. studieår - vår

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Valgfag.

Faget skal gi en innføring i følgende temaer:

VANNFORSYNING:
Valg av drikkevannskilde, aktuelle renseteknologier for drikkevann, transport av drikkevann til forbruker.

AVLØPSHÅNDTERING:
Definisjoner av ulike typer avløp, oppsamlingssystemer for kommunalt avløpsvann, rensing av kommunalt avløpsvann (mekanisk, kjemisk og biologisk rensing), resipientforhold, slamproduksjon, slambehandling og slamdisponering.

RENOVASJON:
Innsamling, behandling og sluttdisponering av avfall.

Studentene skal bli kjent med aktuelle lover og forskrifter; Forurensningsloven, Forurensningsforskriften.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres i regi av Høgskolen i Gjøvik. Forelesninger og øvingsoppgaver er nettbasert. I løpet av emnet skal det gjennomføres prosjekter. Ekskursjoner med rapportering må påberegnes.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ti obligatoriske arbeider. Arbeidene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

12 timers individuell netteksamen /hjemmeeksamen med kvalitativt innhold. Alle hjelpemidler tillatt. Det gis bokstavkarakter A til F.

Litteratur

From, J. Kommunalteknikk, vann, avløp og renovasjon. Gyldendal forlag.

Ytterligere pensum (forelesningsnotater, handouts, kompendier) blir tilgjengeliggjort på emnets sider i Classfronter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 02:46:53