Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB30005 Vegplanlegging 1 (Høst 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et valgfag og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg.

Undervisningssemester

5. semester

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Valgfag.

Emnet skal gi en innføring i følgende temaer:

Konsekvensanalyse: Beregning av samfunnsøkonomiske kostnader og ikke prissatte miljøkonsekvenser for med hovedvekt på metode.

Linjekonstruksjon: Velge riktige parametere og velge vegstandardklasse med tanke på linjekonstruksjon, samt konstruere veglinjer i terrenget.

Støyberegning: Støyens utbredelse fra veg og metode for beregning av støy etter Nordisk beregningsmetode. Dimensjonere en vegkonstruksjon etter vegnormalene.

Aktuelle lover og normaler: Vegloven, Plan- og bygningsloven, normalene for Veg- og gateutforming(017) og vegbygging(018).

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning på Internett og videokonferanse, oppgaver med personlig tilbakemelding på internett.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • 15 stk obligatoriske arbeider og prosjekter

Eksamen

Skriftlig eksamen - 3 timer.
Hjelpemidler: Alt trykt og skrevet materiale samt kalkulator.
Det benyttes bokstavkarakterer A til F, hvor A er beste og E er den dårligste beståtte karakter. F er ikke bestått.

Litteratur

Materiale utlagt i læringsplattformen BlacBoard

Vegutforming for ingeniørutdanningen, Jørgensen og Kvam.

Konsekvensanalyser, håndbok-140, Statens vegvesen(SVV).

Veg- og gateutforming, håndbok-017, SVV.

Vegbygging, håndbok-018, SVV.

Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, hb- 064, SVV.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:46:32