Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB25008 Landmåling og geoteknikk (Vår 2009)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bygger på emnet Fysikk med mekanikk (10 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Tekniske fag.

Følgende tema vil bli berørt:

LANDMÅLING:

 • Geodetisk grunnlag og koordinatsystem
 • Instrumentlære, detalj-, eiendoms- og grunnlagsmålinger
 • Beregning av poygondrag, enkeltpunktskoordinater og utstikkingsdata
 • Fotogrammetri og kart

GEOTEKNIKK:

 • Jordartenes oppbygging, klassifisering og identifisering
 • Spenninger, skjærstyrke og permeabilitet i jord
 • Beregning av jordtrykk, bæreevne, stabilitet og setninger
 • Mark- og laboratorieundersøkelser
   

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises i form av forelesninger, laboratorievirksomhet og feltarbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk geoteknisk felt- og laboratorieøving
 • Feltøvelse i landmåling 
 • 10 stk. obligatoriske øvinger

Eksamen

Deleksamen 1: 3 timers skriftlig eksamen.

Deleksamen 2: 3 timers skriftlig eksamen. 

Tillatte hjelpemidler: alle skrevne og trykte materialer samt kalkulator.
Det gis bokstavkarakter A til F. Begge deleksamener må være bestått for å få endelig karakter i emnet. Dersom kandidaten får karakter ikke bestått i en deleksamen, kan denne avlegges på nytt. 

Litteratur

Skogseth. Grunnleggende landmåling. Gyldendal
Gjengedal/Skogseth. Oppgaver i grunnleggende landmåliing
Olav Aarhaug. Geoteknikk (Ett bind). NKI

Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:48:03