Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Elisabeth Astrup
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
2 år

HSB3107 Bachelorprosjekt (Høst 2010–Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudet i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Alle studiets emner må være bestått før studenten kan levere sitt bachelorprosjekt til sluttvurdering.

Undervisningssemester

3. - 6. semester (høst - vår - høst - vår).

Tema A Vitenskapsteori og forskningsmetode vil bli undervist i 3. semester.
Tema B Bachelorprosjekt vil bli undervist i 6. semester.

Innhold

Tema A: Vitenskapsteori og metode

 • Forskningsprosessen
 • Vitenskapsteori
 • Forskning i et etisk perpektiv
 • Design og validitet
 • Datainnsamling
 • Bearbeide data

Tema B: Bachelorprosjekt 

Temaet for prosjektet skal være relevant for utdanningen og yrket, og fortrinnsvis være knyttet til de medisinske laboratoriemnene.

Undervisnings- og læringsformer

Tema A, Vitenskapsteori og metode: 

 • Egenstudier 
 • Arbeid i basisgruppe 
 • Seminarer 
 • Veiledning 
 • Forelesninger 
 • Gjennomføring av prosjektarbeid basert på egne innsamlede data 
 • Framlegg i seminargruppe.

Tema B, Bachelorprosjekt:

Prosjektarbeid i gruppe.

Praksis

Praksis kan være nødvendig i emnets tema B, bachelorprosjekt, men omfanget vil variere i henhold til prosjektoppgaven.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A, Vitenskapsteori og metode:

 • Gjennomføring av prosjektarbeid basert på egne innsamlede data som legges fram i seminargruppe. Vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjent framlegg forutsetter tilstedeværelse i seminaret. Ved ikke godkjent er det anledning til å avlegge presentasjonen på nytt inntil to ganger.
 • Deltakelse i basisgruppeveiledning
 • Prosjektrapport på maksimum 2000 ord. Rapporten kan omarbeides en gang.

Tema B, Bachelorprosjekt: 

 • Formulere bachelorprosjektets problemstilling
 • Levere prosjektplan
 • Levere refleksjonsnotat
 • Muntlig framlegg av bachelorprosjektet 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Bachelorprosjekt: Gruppens skriftlige prosjektrapport vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Litteratur

Tema A:

300.72 Ja
Jacobsen, D.I. (2005). Hvordan gjennomføre undersøkelser?: Innføring i samfunnsvitenskaplig metode, 400 s. (2.utg.) Kristiansand:
Høgskoleforlaget ISMN 82-7634-663-4

Tema B:

I henhold til fagområde og tema for prosjektet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 02:46:36