Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad.
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB10011 Bygningsfysikk (Høst 2011–Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • kjenner til prinsipper for oppbygging av klimaskjerm for en bygning
 • kjenner kriterier for gode materialvalg med tanke på egnethet og miljøbelastning
 • kjenner prinsippene for varmetransport gjennom en konstruksjonsdel og energiberegning av konstruksjoner
 • kjenner til mekanismer og riskiko knyttet til fuktbelastning på og i konstruksjoner
 • kjenner til hovedprinsipper for lydisolering
 • kjenner til hovedprinsipper for sikring mot brann i bygninger
 • har kunnskap om hvordan et DAK tegneverktøy fungerer og hvilke anvendelse denne typen hjelpemidler har ved prosjektering
 • kjenner oppbygging og innhold i Teknisk Forskrift, TEK 10.
 • ?

Ferdigheter
Studenten

 • kan bygge opp en klimaskjerm som ivaretar alle bygningsfysike problemstillinger
 • kan beregne varmetap ved transmisjon, infiltrasjon og ventilasjon
 • kan vurdere lydisolerende egenskaper ved ulike konstruktive oppbygginger
 • kan angi konstruktive brannsikringstiltak for bygninger utfra preaksepterte løsninger
 • kan tegne småhus ved hjelp av REVIT programvare
 • kan skrive bygningsmessige premissdokumenter for sentrale bygningsfysiske tema
 • ?

Generell kompetanse
Studenten

 • forstår oppbygging av regelregime i Teknisk forskrift og Veiledning til Teknisk forskrift.
 • har en helhetlig forståelse for hvordan et bygg fungerer og kan delta i et tverrfaglig prosjekteringsteam for en bygning
 • er bevisst på å planlegge for lav miljøbelastning og kan vurdere ulike alternativer i et livssyklusperspektiv

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Oppbygging av klimaskjerm for bygninger
 • Materialvalg for bygningers klimaskjerm, våtrom og innvendige skillekonstruksjoner
 • Grunnleggende om Miljøvurdering av materialer
 • Beregning av energiytelse og energistrømmer
 • Fuktsikring og beregning av fuktrisiko
 • Grunnleggende vurderinger av inneklima og ventilasjon
 • Grunnprinsipper for lydisolering mot utvendig og innvendig støy
 • Grunnprinsipper for brannsikring av bygninger
 • Klimagassberegning av bygninger.
 • Hustegning med DAK-programmet REVIT
 • Introduksjon til BIM (Bygnings Informasjons Modeller)

 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

Eksamen

Emnet har to deleksamener:
Deleksamen 1:
Gjennomføre 4 tester der gjennomsnitt for de 3 bste teller (vektes 50 % av total karakter). Testene gjennomføres i høstsemesteret.

Deleksamen 2:
Individuell mappe  og muntlig eksaminasjon.
Mappen (vektes 50 % av total karakter) inneholder 2 innleverte rapporter og en semesteroppgave. Muntlig eksaminasjon kan virke justerende på mappekarakteren.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F. Det gis en samlet karakter i emnet.

Dersom kandidaten ikke består en av deleksamenene, kan bare denne tas på nytt. Alle mappens bidrag må leveres på nytt.
Dersom kandidaten ønsker å forbedre karakteren, må begge deleksamener tas på nytt.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Trehusboka fra Byggforsk og byggdetaljer fra Byggforsk.

Øvrig litteratur avklares ved semeserstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 02:47:46