Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Shah Nawaz
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB1009 Grunnleggende kjemi (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudiet i bioingeniørfag.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten kan

 • forklare grunnleggende kjemiske teorier og prinsipper, og sette disse i sammenheng med analysemetoder og kjemiske reaksjoner i kroppen

Ferdigheter:
Studenten kan

 • bruke generelt laboratorieutstyr som glassutsyr, vekter, pipetter og utvalgte instrumenter
 • velge egnet utstyr
 • utføre kvantitativt analysearbeid og annet laboratoriearbeid
 • lage reagenser og sørge for forskriftmessig merking og oppbevaring
 • innhente informasjon og følge prosedyrer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet
 • utføre støkiometriske beregninger

Generell kompetanse:
Studenten er 

 • pålitelig i analysearbeid og resultatrapportering

Innhold

 • Atom-, molekyl-, og ionestruktur, periodiske egenskaper og elektronstruktur
 • Fasetilstander. Løsninger og deres kolligative egenskaper.
 • Støkiometri. Kjemiske bindinger.
 • Termodynamikk. Reaksjonskinetikk.
 • Kjemiske likevekter. Syrer/baser/buffere. Fellingsreaksjoner, Redoksreaksjoner. Elektrokjemi. 
 • Helse, miljø og sikkerhet ved omgang med kjemiske stoffer.
 • Grunnleggende laboratorieteknisk arbeid, som valg og bruk av utstyr, fremstilling av reagenser, påvisning og måling av analytter.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, gruppearbeid og diskusjoner.

Praksis

Laboratoriearbeid internt i høgskolens laboratorier. Nærmere definert i undervisningsplanen for semesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser
 • Skriftlige rapporter
 • Kunnskapstester

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler:

 • Godkjent kalkulator
 • Cappelen m/fl. Tabeller og formelsamling
 • Et A4 ark med notater, skrevet av studenten selv (håndskrevet, ikke maskinskrevet). Arket skal være stemplet med høgskolens stempel.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

540 Sj
Sjøberg, Nils Olav (2008). Kort og godt kjemi, 366 s. (6. utg.) Nesbru : Vett & Viten ISBN 82-412-0062-3

500 Ta
Tryti, Stein Lars Roseng & Paul T. Cappelen (2001). Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, 59 s. (8. utg.) Oslo : Gyldendal yrkesopplæring ISBN 82-05-29487-9

Støttelitteratur:

540 Br
Brady, James E. (2004). Generell kjemi: grunnlag og prinsipper, 880 s. (2. utg.) Trondheim : Tapir ISBN 9788251919579

540Mc
McMurry, John E. og Robert C. Fay (2012), Chemistry, 954 s. (6th ed.) Boston: Prentice Hall ISBN 0-321-76087-5

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 02:49:53