Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Høyskolen i Østfold
Emneansvarlig:
Jan Vaslestad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB24012 Geoteknikk og anleggsteknikk (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • kjenner hovedtrekkene i jordartenes oppbygging og egenskaper
 • kjenner til de mest brukte laboratorieundersøkelser og feltundersøkelser
 • kjenner til geotekniske beregningsmetoder
 • kjenner til graving, fylling og transport
 • kjenner til bergarbeider inkl sprengning
 • kjenner til grunnforsterkningsmetoder
 • kjenner til beskrivelser i Prosesskoden og Norsk Standard

Ferdigheter
Studenten

 • kan anvende geotekniske beregningsmetoder til å dimensjonere støttekonstruksjoner, peler og fundamenter
 • kan foreta beregning av setninger og stabilitet
 • kan foreta valg mellom ulike grunnforsterkningsmetoder
 • kan beskrive vegens oppbygging
 • kan utføre kapasitetsberegninger for anleggsmaskiner
 • kan foreta enkel masseberegning
 • kan beskrive metoder for arbeid i berg- og løsmasser
 • kan vurdere borplaner

Generell kompetanse
Studenten

 • har en helhetlig forståelse av jordartenes oppbygging og anvendelse av beregningsmetoder
 • har forståelse for grunnleggende rasutløsende årsaker
 • har forståelse for anleggstekniske metoder i berg og løsmasser

Innhold

Geoteknikk
Følgende tema vil bli omhandlet:

 • Jordartenes oppbygging og egenskaper
 • Laboratorieundersøkelser og feltundersøkelser
 • Beregning av stabilitet, jordtrykk, bæreevne og setninger
 • Dimensjonering av peler, støttekonstruksjoner og fundamenter.

Anleggsteknikk:
Følgende tema vil bli omhandlet:                                                                                        

 • Graving, fylling og transport
 • Komprimering av fyllinger
 • Bergarbeider inkl sprengning i dagen og tunneler
 • Anleggsdrift i vegbygging
 • Vegens oppbygging
 • Anleggsdrift i banebygging
 • Bruer og kulverter
 • Grøntanlegg
 • Grunnforsterkning og skråninger
 • Beskrivelser i henhold til Prosesskoden og Norsk Standard
 • Befaringer til samferdselsanlegg og prosjekter

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger, laboratorieøvinger, ekskursjoner til samferdselsanlegg.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Skriftlige øvinger (80% skal være godkjent).

Obligatoriske laboratorieøvinger skal være godkjent.

Eksamen

Emnet har to deleksamener, som hver teller 50%:

Deleksamen 1: 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen i høstsemester. Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne materialer samt utlevert lommekalkulator.

Deleksamen 2: 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen i vårsemester. Tillatte hjelpemidler: Utlevert lommekalkulator.

Det benyttes bokstavkarakter fra A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

 

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Geoteknikk:

Statens vegvesen, Håndbok 016 Geoteknikk i vegbygging

Kompendier: Tarald Rørvik, Geoteknikk 1, 2 og 3.

Anleggsteknikk:

Statens vegvesen, Håndbok 274 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger

Byggesaken: Anleggsboka 2011

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 02:48:07