Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Geir Torgersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB36012 Vann- og miljøteknikk (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et teknisk fag og valgfag og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag - bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales bestått i emnet Bygningslære eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

I løpet av emnet skal studentene få en god oversikt over fagområdet og bli egnet til å gjøre enkle faglige vurderinger og faglig kommunikasjon.

Etter endt emne er målet at studentene:

  • skal kunne beskrive og dimensjonere hovedkomponentene i vannforsynings- og avløpssystem
  • har teoretisk grunnlag for å planlegge og prosjektere vann- og avløpsanlegg
  • kjenner viktige forhold knyttet til drift- og vedlikehold av vann- og avløpsanlegg
  • kjenner hovedprinsippene for vann- og avløpsrensin og kunne forklare egenskaper og kvalitet knyttet til ulike vannkilder og resipienter
  • kjenner metoder for behandling og bruk av slam
  • beskrive hovedkomponentene i et renovasjonssystem, beskrive alternative behandlings- og disponeringsmetoder for avfall
  • finne fram i og bruke eksisterende lovverk innenfor vann-, avløps- og renovasjonsområdet

Innhold

Emnet skal gi en innføring i følgende temaer:

Vannforsyning:
Vannbruk, vannkvalitet, vannbehandling, oppbygging og utforming av vannforsyningssystemet, utforming, dimensjonering, materialvalg og utførelse.

Avløp:

Avløpsvannets mengde og sammensetning, avløpssystemets oppbygging og utforming, dimensjonering, materialvalg og utførelse. avløpsrensing, slambehandling, resipientforhold,  overvannshåndtering, urbanhydrologi.

Renovasjon:
Innsamling, behandling og sluttdisponering av avfall.

Studentene skal bli kjent med aktuelle lover og forskrifter; f.eks. drikkevannsforskriften, forurensningsloven, avfallsforskriften.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Det er følgende arbeidskrav:

  •  Innlevert og godkjent semesteroppgave. Utarbeides i grupper på 2-4 studenter.

Arbeidskravet må være godkjent for at studentene kan framstille seg til eksamen.

 

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator ellers ingen tillatte hjelpemidler. Formler vil bli oppgitt.

Det gis bokstavkarakter A til F.

 

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Oppgis ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 02:49:57