Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlige:
 • Kamil Dursun
 • Kent Ryne
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE22512 Statistikk og elektrofysikk (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudium i ingeniørfag:
Elektro og Elektro Y-veien, både Elkraft og Digital elektronikk

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnet IRF10011 Matematikk 1, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten:

 • har grunnleggende kunnskap om problemer i elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisme.
 • kan forklare sannsynlighetsbegrepet
 • kan gjøre rede for sentrale fordelinger og deres egenskaper
 • kan gjøre rede for bruk og valg av statistiske metoder for analyse av data
 • kan vurdere påliteligheten i testkonklusjoner

 

Ferdigheter
Studenten:

 • kan utføre beregninger i elektrisitet, magnetisme og elektromagnetisme
 • kan bearbeide og presenterer data
 • kan anvende Excel som statistisk beregningsverktøy

Generell kompetanse
Studenten:

 • kan anvende grunnleggende elektriske, magnetiske og elektromagnetiske begreper (se innhold)
 • har kjennskap til kjente anvendelser i elektromagnetisme (se innhold)
 • kan vurdere påliteligheten i konklusjoner som er basert på valg av statistiske metoder og deres resultater

Innhold

Tema A  Statistikk:
Sannsynlighetsregning
Forventning, varians og kovarians
Sannsynlighetsfordelinger: binomisk, poisson og normal 
Sentralgrensesetningen
Estimering og konfidensintervall
Paret og uparet t- test, F- test, enveis variansanalyse, Grubbs test
Korrelasjon og lineær regresjon
Bruk av grafisk og algebraisk lommeregner og bruk av Excel

Tema B Elektrofysikk:
Grunnleggende innføring i elektromagnetisme
Elektrisk ladning, felt og fluks
Elektriske dipoler, potensiale og potensiell energi
Kapasitans, kondensatorer og dielektrisitet
Ledningsmekanismer for elektrisk strøm inkludert halvledere
Elektromagnetiske fenomen inkludert: overslag, likestrømsmotor, elektromagnetiske bølger
Sammenhenger mellom elektrisk ladning, magnetisk kraft og felt
Induksjon, Faradays lov og Lenz regel
Elektromagnetisk stråling.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved bruk av forelesninger, øvingstimer og laboratoriearbeid.

Informasjon gis i elektroniske læringsplattform.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innleveringsoppgaver
 • Deltakelse i prosjekt
 • Prosjektrapporter 

Arbeidskrav er nærmere definert i undervisningsplanene for tema A og B.

Eksamen

Emnet har to deleksamener som vektes 50 %:

Deleksamen 1, Tema A; Statistikk:
3 timer  individuell skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemiddel:
Løvås G. (2004) Statistikk for universiteter og høgskoler,
To interne notater, godkjente formelsamlinger og kalkulator av enhver type.

Deleksamen 2, Tema B; Elektrofysikk:
3 timer individuell skriftlig skoleeksamen .
Tillatte hjelpemidler:
Kalkulator og matematiske tabeller.
Kopier av oppsummeringsark fra læreboka.

Begge deleksamener må være bestått for å få karakter i emnet. Bokstavkarakter A - F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. Det gis en samlet karakter i emnet.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Tema A Statistikk:

 Løvås, G (2004) /Statistikk for universitet og høgskoler/. Oslo,
    Universitetsforlaget
  * To interne notater.

Støttelitteratur:
Helbæk, M (2007). Statistikk for kjemikere. Trondheim, Tapir.

Tema B Elektrofysikk:

Young & Freedman: University Physics, enhver utgave (må inneholde kap. 21-32).

Støttelitteratur o.l.:
Wolfson Essential University Physics bind II
Lisens til Mastering Physics (Wolfson eller Young&Freedman)Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 02:48:34