Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gunnar Andersson
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE31012 Prosjekt - omsorgsteknologi (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk for Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse. Studenter fra andre studieprogram ved høgskolen kan delta i aktuelle tverrfaglige prosjekter.

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten har

  • kunnskap om helse- og omsorgssektoren og produktutvikling som en systematisk og integrert prosess

Ferdigheter:
Studenten kan

  • gjennomføre en produktutviklingsprosess frem til ferdige konsept og prototyper, knyttet til behov i helse- og omsorgssektoren

Generell kompetanse:
Studenten

  • forstår produktutvikling som en praktisk aktivitet med en klar faglig begrunnelse

Innhold

Utvikling av omsorgs- og velferdsteknologi forventes a° være et viktig grep for a° møte de kommende samfunnsutfordringene med en aldrende befolkning, endret sykdomsbilde og knapphet på helse- og omsorgspersonell.

Viktigheten understrekes av den pågående Samhandlingsreformen som vil kreve nye produkter og løsninger for å nå målet om bedre samhandling i helse- og omsorgssektoren.

Første del retter fokus på sektoren og de spesielle krav og behov som stilles til nye produkter og løsninger. Det legges spesiell vekt på en systemisk tilnærming til sektoren og samspillet mellom de ulike aktørene i deler av denne sektoren.

Andre del utvikler innsikt i praktiske arbeidsformer og grunnleggende metoder knyttet til utvikling av nye produkter og løsninger basert på behovene i sektoren. Deltakelse i et felles prosjekt for utvikling av et nytt produkt knyttet til omsorgsteknologi står sentralt.

Del 1: Helse- og omsorgssektoren.

  • Samhandlingsreformen og ny teknologi
  • Velferdsteknologi i boliger (tenkningen om ett år lengre hjemme)
  • Forskningsprosjekter og satsingsområder i regionen

Del 2: Felles prosjekt for utvikling av produkt, prosess eller tjeneste innenfor omsorgsteknologi.

  • Identifisere kundebehov og produktspesifikasjon
  • Konseptgenerering, utvelgelse og testing

Prototyping

Undervisnings- og læringsformer

Emnet skal gi erfaring med og kunnskap om prosesser knyttet til produktutvikling med fokus på omsorgsteknologi. Studenter med forskjellig spesialiering settes sammen i prosjektgrupper for å bidra i et felles prosjekt.

Undervisningen baserer seg på høy grad av involvering fra studentenes side, og vil veklse mellom innledning fra forelesere, bedrifts- / virksomhetsbesøk og seminar.

Øvingsarbeid vil være et felles prosjekt for utvikling av et nytt produkt for helse- og omsorgssektoren.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Del 1: Skriftlig rapport på maks. 5 sider

Del 2: Deltagelse i tverrfaglig prosjektarbeid og skriftlig rapport (gruppe)

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen
Individuell muntlig eksamen med presentasjon (ca. 15 minutter) av rapporten, se arbeidskrav. Presentasjonen blir etterfulgt av spørsmål fra sensor (ca. 10 minutter).

Det gis bokstavkarakter A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre (EVA 3 a og b).

Litteratur

Ulrich, Karl. 2004. Product design and development. 3. utg. Boston: McGraw-Hill/Irwin.

Levin, Morten og Rolfsen, Monica. 2008. Arbeid i team: Læring og utvikling i team. Bergen, Fagbokforlag

Aspnes, E. H., Ausen, D., Høyland, K., Mikalsen, M., Steen-Hansen, A. E., Storesund, K., Schjølberg, I., et al. (2012). Velferdsteknologi i boliger: muligheter og utfordringer. Trondheim: Sintef.

Stortingsmelding 47 (2008-2009): Samhandlingsreformen - Rett behandling - på rett sted - til rett tid

Støttelitteratur:

Kompendier knyttet tl verktøy og metoder

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 02:48:48