Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Øystein Holje
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF00711 Tress-matematikk 2 (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i Treterminordning for ingeniørutdanning og Bachelorstudium for ingeniørfag Y-vei.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det forutsettes forkunnskaper i emnet IRF00411 Tress Matematikk I, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

  • Kunnskaper om begreper og terminologi innenfor emnets temaer
  • Kunnskap i matematikk for å kunne starte opp ved ingeniørutdanning
  • ?

Ferdigheter
Studenten kan

  • Modellere enkle periodiske fenomener
  • Anvende funksjoner, derivasjon, integrasjon og differensiallikninger på enkle praktiske problemstillinger
  • Regne med aritmetiske og geometriske tallfølger og rekker
  • Beregne sannsynligheter
  • ?

Generell kompetanse
Studenten kan

  • Anvende matematikk til å løse tekniske og praktiske problemer
  • Kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av det matematiske språk

Innhold

I løpet av studiet vil studentene lære mer om:

Funksjoner:
Omvendte funksjoner. Symmetri. Drøfting av trigonometriske funksjoner. Amplitude, periode og fase.

Integralregning:
Delvis integrasjon, delbrøkoppspalting. Areal- og volumberegning, volum av omdreiningslegemer (skivemetoden).

Differensiallikninger:
Separable differensiallikninger med enkle anvendelser.

Tallfølger og rekker:
Tallfølger. Aritmetiske og geometriske følger. Rekker. Aritmetiske og geometriske rekker. Uendelig geometriske rekker og konvergens.

Sannsynlighetsregning:
Mengdelære, venn diagram. Multiplikasjonsprinsippet. Sannsynlighet. Hendelser og utfall. Addisjonssetningen. Betinget sannsynlighet. Uavhengige hendelser. Bayes' setning. Total sannsynlighet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved bruk av forelesninger og øvingstimer. Det benyttes også elektronisk læringsplattform.

Eksamen

Mappevurdering som består av 3 obligatoriske individuelle tester.
Karakter: Bestått/Ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens prosedyrer.

Litteratur

Øystein Holje, Terje R. Solli:Matematikk. Læringsforlaget 2012
Øystein Holje: Løsningsdel til matematikk. Læringsforlaget 2012
Tor Andersen: Aktiv Formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget 2009, ISBN 978-82-450-0875-3
eller
Gyldendals formelsamling i matematikk - 1P, 1T, 2P, 2T, S1, R1, S2, R2, X

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. sep. 2020 02:50:02