Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Sven Gøran Eliassen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRF05009 Teknologi og samfunn 4 h/uke (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Forkurs for ingeniørutdanning.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten skal

 • forstå hvordan en teknologisk innretning fungerer og hvordan og hvorfor den har endret seg opp gjennom historien
 • kjenne til hvordan et utvalg måleinstrumenter fungerer og brukes, og hvordan de har utviklet seg
 • ha grunnlagskunnskaper i kjemi for å kunne forstå kjemiens betydning for teknologi og samfunnsutvikling
 • kjenne til hvordan realfag brukes praktisk i en lokal bedrift eller institusjon
 • forstå samspillet mellom teknologi, økonomi, ressurser og miljø i samfunnsutviklingen
 • forstå betydningen av kulturforskjeller internasjonalt og globalisering i teknologi og næringsutvikling

Ferdigheter:
Studenten skal

 • kunne drøfte etikk, miljø, kultur og politikk i relasjon til teknologiutvikling og næringsliv
 • kunne beskrive hvordan en teknologisk innretning fungerer og dens utvikling
 • kunne bruke et utvalg måleinstrumenter
 • kunne gjøre greie for enkel, grunnleggende kjemi og kjemiens betydning i produkter og miljø
 • kunne gjennomføre og dokumentere systematiske målinger, for eksempel om luftforurensing, inneklima eller vannkvalitet, drøfte virkninger på helse og miljø
 • kunne gjennomføre et tverrfaglig prosjekt i form av å beregne og bygge et teknisk produkt, og vurdere materialvalg og form ut fra funksjon

Generell kompetanse:
Studenten skal tilegne seg innsikt i etiske, miljømessige, kulturelle og politiske sider ved teknologisk utvikling og næringsliv, og holdninger som medfører forståelse for samspillet mellom teknologi, miljø, individ og samfunn.

Innhold

Teknologi, nærings- og samfunnsutvikling:

 • sentrale elementer av teknologiens utviklingshistorie
 • norsk industri og næringsliv fra 1800-tallet til i dag
 • dagens næringsstruktur og utviklingstendenser
 • teknologisk og naturvitenskapelig tenking
 • samspillet teknologi, økonomi, ressurser og miljø
 • globalisering og kulturforskjeller

Ingeniørrollen og ingeniørarbeid:

 • ingeniørrollen i store og små bedrifter
 • arbeidsmetoder og krav til ikke-tekniske ferdigheter
 • samspillet teknologi, menneske og organisasjon
 • målemetoder og måleteknikk
 • utvikling av produkter/prosesser
 • innovasjon og entreprenørskap

Kjemi/Naturfag som teknologisk fundament:

 • ingeniørens behov for naturfaglige kunnskaper, med vekt på kjemi
 • grunnleggende kjemiforståelse
 • kjemi i produkter og omgivelser
 • utviklingen i kjemisk/teknisk industri

Etikk, kommunikasjon og normer:

 • samarbeidsbehov og konfliktløsing i arbeidslivet
 • etikk i forhold til arbeidsmiljø og ytre miljø
 • normer og yrkesetikk; fra etisk tanke til etisk handling
 • kommunikasjon og transaksjonsanalyse

Tverrfaglige arbeider og prosjekt:

 • ett tverrfaglig arbeid som involverer to eller flere forkursfag
 • ett tverrfaglig prosjekt knyttet opp mot et teknisk produkt og/eller en bedrift/lokale forhold

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises gjennom forelesninger, øvingsoppgaver og prosjektarbeid, individuelt og gruppevis, ekskursjoner og demonstrasjoner, tilsvarende 6 timer undervisning i form av forelesninger pr. uke både høst og vår. Det tilrettelegges for besøk ved lokale bedrifter, museer og institusjoner som ledd i undervisningen.

Undervisningen er obligatorisk (se pkt Arbeidskrav nedenfor) da den i meget stor grad bygger på forelesninger, øvinger og ekskursjoner. Læremidler utdeles i kopi i sammenheng med undervisningen. Elektronisk læringsplattform vil også bli benyttet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk deltakelse i undervisningen. Det kreves minst 70 % registrert fremmøte til alle timeplanlagte aktiviteter.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig, individuell eksamen og mappevurdering

 • Mappevurdering (teller 2/3) med følgende to elementer fordelt på høst- og vår-semesteret: fire innleverte individuelle arbeider (høst) og to tverrfaglige prosjekter (vår).
 • 3 timers skriftlig, individuell eksamen, som gjennomføres i vårsemesteret (teller 1/3). Ingen hjelpemidler tillatt.

Både mappevurdering og skriftlig eksamen må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Det gis en samlet helhetlig karakter etter karakterregel A - F.

Ved kontinuasjon kan studenten levere bearbeidet mappe, men må avlegge ny skriftlig eksamen.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Kompendier og forelesningsnotater fra faglærer. Utdelte artikler og annet stoff fra aviser og fagblad. Klassesett (bøker) utdelt av faglærer til utlån.

Støttelitteratur (foreløpig):
Benjaminsen, Tor A., og Hanne Svarstad (red) (2002):  Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling.  Universitetsforlaget , Oslo. (ISBN:  821500289-7)

Bing, Jon (red) (2007): Kunnskapens vilkår.  Akademikernes 10-årsjubileum.  Akademikerne, Oslo

Borge, Trond, Berit Lundberg og Ole Aass (2001): Agenda: Samfunnslære. Cappelen, Oslo, (ISBN: 8202172888)

Seglen, Eli (red) (2001): Vitenskap, teknologi og samfunn, Cappelen akademisk, Oslo. Pp. 385 (ISBN: 9788202196578)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 02:50:39