Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Tore August Kro
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRF10011 Matematikk 1 (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelor i ingeniørfag:

 • bygg
 • elektro
 • elektro, Y-veien
 • industriell design
 • maskin
 • maskin, Y-veien

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om begreper og terminologi innenfor emnets temaer
 • kan følge den logiske oppbygningen i enkle matematiske bevis og utledninger
 • har nødvendige kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring
 • ?

Ferdigheter
Studenten

 • kan utføre beregninger innenfor emnets temaer
 • forstår og kan begrunne sine beregninger
 • kan anvende matematikk på problemstillinger fra tekniske fag

Generell kompetanse
Studenten

 • har forståelse for matematikk som et grunnlag for vitenskapelig tenkning
 • kan kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av det matematiske språk

Innhold

Komplekse tall

 • Regneregler og den konjugerte
 • Det komplekse planet
 • Polarform
 • Enkle likninger

Lineære likningssystemer

 • Vektorregning
 • Omskrivning til matriseform
 • Gauss-(Jordan)-eliminasjon

Matriseregning

 • De tre regningsartene
 • Determinanten og invers matrise
 • Rang (fra trappeform)
 • Minste kvadraters metode

Enkel funksjonslære

 • Elementære funksjoner
 • Grenseverdier og kontinuitet
 • Asymptoter
 • Ekstremalverdisetningen
 • Skjæringssetningen

Derivasjon

 • Definisjon
 • Derivasjonsreglene
 • Implisitt derivasjon
 • L'Hôpitals regel
 • Praktiske min/maks-problemer
 • Ekstremalverdiproblemer
 • Koblede hastigheter

 Integrasjon

 • Bestemt integral
 • Ubestemt integral og antiderivasjon
 • Substitusjon
 • Delvis integrasjon
 • Delbrøksoppspaltning
 • Uegentlige integraler
 • Areal, volum, buelengde
 • Andre anvendelser

Differensiallikninger

 • Lineære difflikninger med konstante koeffisienter
 • Separable difflikninger
 • Første ordens lineære difflikninger
 • Modellering og anvendelser 

Numeriske metoder

 • Newtons metode
 • Numerisk integrasjon (Simpson)
 • Estimering av feil
 • Eulers metode

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og plenumsregning, samt øvinger/regneverksted.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten må få godkjent 3 av 6 innleveringer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer.

Godkjent kalkulator og alle skriftlige hjelpemidler er tillatt til eksamen.

Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering etter avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Hass, Weir, Thomas, University calculus, Elements with Early Transcendetals, International Edition, 2nd Edition, Pearson Addison Wesley, 2011 (ISBN13: 9780321753878)

Kompendier

Formelsamling

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 02:50:39