Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Egil Berg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRF14012 Statikk og fasthetslære (Høst 2012–Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i ingeniørfag

 • bygg
 • industriell design
 • maskin
 • maskin, Y-veien

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har grunnleggende kunnskaper om bruk av Newtons lover til å beregne krefter og momenter i ulike mekaniske konstruksjoner.  
 • har grunnleggende kunnskaper om ulike spenningstyper og hvilke belastningssituasjoner som forårsaker de ulike spenningstypene.
 • kjenner til hvorledes faste stoffer oppfører seg når de utsettes for belastninger i form av krefter, momenter, tvungne deformasjoner eller temperaturforskjeller.

Ferdigheter
Studenten

 • kan benytte vekselvirkningsloven og superposisjonsprinsippet til å fastlegge totalbelastningen.
 • kan vurdere mekaniske konstruksjoner mht. statisk kraftoverføring, likevekt, og stabilitet.
 • kan finne kritiske punkter ut fra en gitt belastningssituasjon og analysere spenningssituasjonen her.
 • kan benytte ulike dimensjoneringskriteria til å dimensjonere en konstruksjonsdel slik at spenningene er innenfor et akseptabelt nivå. 

Genrell kompetanse
Studenten

 • kan beregne, dimensjonere og vurdere ulike mekaniske konstruksjoner ut ifra geometri, belastning og forventet materialstyrke.
 • har kunnskaper og ferdigheter innen statikk og fasthetslære som danner et solid fundament for videre arbeid med de ulike tekniske linjefagene.

Innhold

 • Krefter og kraftsystemer
 • Likevekt og tyngdepunkt
 • Sammensatte konstruksjoner 
 • Friksjon
 • Massegeometri
 • Bøying, avskjæring og E-modul
 • Sikkerhet
 • Grunnleggende fasthetslære
 • Laster, tøyninger og spenninger
 • Elastisitet, plastisitet, brudd
 • Vridning og knekking
 • Dimensjoneringskriterier

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Individuelle øvingsarbeider med øvingsveiledning
 • Tester med tilbakemeldinger

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

To arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.
Arbeidskravene består av oppgaver som skal besvares og leveres på Fronter.
Et arbeidskrav i høstsemesteret og et i vårsemesteret.

Eksamen

Avsluttende vurdering er Mappeeksamen.
Mappen består av tre vurderingskomponenter:

 1. Test før jul, 3 timer. Vektes 40 %. 
 2. Test før sommeren, 3 timer. Vektes 40 %.
 3. Uttrekk av 3 oppgaver fra innleverte øvinger (fra høst og vår) hvor de to beste teller. Emneansvarlig foretar uttrekket. Vektes 20 %

Tillatte hjelpemidler ved test: Tekniske tabeller og kalkulator. Det er lov ned skrevne notater i tekniske tabeller, men ikke løsark eller lapper.

Det gis en samlet karakter i emnet. Det benyttes bokstavkarakterer A til F, hvor A er beste og E er den dårligste beståtte karakter. F er ikke bestått.

Dersom studenten ikke består i emnet eller ønsker å forbedre karakter må hele emnet avlegges på nytt.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Vollen, Øistein. Mekanikk for ingeniører, Statikk og fasthetslære. NKI forl. Siste utg.

Johannessen, Jarle. Tekniske tabeller. Cappelens forlag.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 02:53:12