Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Tore August Kro
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF20012 Matematikk 2 (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelor i ingeniørfag:

 • bygg
 • elektro
 • elektro, Y-veien
 • industriell design
 • maskin
 • maskin, Y-veien

 Gjelder også kjemi, Y-veien, kull 2010.

 

 

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnet Matematikk 1, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. semester (høst) for alle studieløp som nevnt ovenfor.

Unntak:
5. semester (høst) Y-vei kull 2010 (elektro, maskin og kjemi).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP
Studenten skal

 • ha kunnskap om begreper og terminologi innenfor emnets temaer
 • kunne følge den logiske oppbygningen i enkle matematiske bevis og utledninger
 • tilegne seg nødvendige kunnskaper i matematikk som grunnlag for livslang læring

FERDIGHETER
Studenten skal

 • kunne utføre beregninger innenfor emnets temaer
 • forstå og begrunne sine beregninger
 • kunne anvende matematikk på problemstillinger fra tekniske fag

GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal

 • utvikle positive holdinger og respekt for matematikk som et grunnlag for naturvitenskapelig tenkning
 • kunne kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av det matematiske språk/begrepsapparat

Innhold

Laplacetransformasjoner 

 • Transform og invers transform
 • Linearitet og forskyvninger
 • Transform av derivert og integral
 • Differensiallikninger
 • Folding (konvolusjon)

Lineær algebra

 • Vektorrom
 • Lineære underrom av Rn
 • Lineære transformasjoner
 • Lineær uavhengighet
 • Basis og basisskifte
 • Egenverdier og egenrom
 • Diagonalisering
 • Differensiallikningssystemer

Funksjoner av flere variable

 • Grafer, nivåkurver og -flater
 • Partielle deriverte
 • Retningsderivert
 • Gradienten
 • Likningen for tangentplanet
 • Ekstremalverdier, andrederiverttesten

Følger og rekker

 • Rekursive definisjoner, induksjon
 • Konvergens av følger
 • Differenslikninger, diskret modellering
 • Konvergenstester for rekker (med feilestimater)
 • Absolutt og betinget konvergens
 • Taylorpolynomer, Taylorrekker
 • Potensrekker, konvergensområde
 • Manipulering av rekker, summering

Fourierrekker og -transformasjoner

 • Periodiske funksjoner
 • Definisjon av Fourierrekka, betydning, sum, (Gibbsfenomen)
 • Halvperiodiske utvidelser
 • Partikulærløsninger i difflikninger
 • Fouriertransformasjoner

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og plenumsregning, samt øvinger/regneverksted.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten må få godkjent 2 av 4 innleveringer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer.
Godkjent kalkulator og alle skriftlige hjelpemidler er tillatt til eksamen.

Bokstavkarakterer A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering etter avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Litteratur oppgis i elektronisk læringsplattform, Fronter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 02:50:40