Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Kent Ryne
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF22009 Statistikk (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudium i ingeniørfag, med siste gjennomføring av denne emnekoden - kull 2010:

 • Elektro Y-veien
 • Kjemi Y-veien
 • Maskin Y-veien

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnet Ingeniørmatematikk 1 (10 studiepoeng) eller tilsvarende.
 

Undervisningssemester

5. semester (høst):

 • Elektro, Y-veien
 • Kjemi, Y-veien
 • Maskin, Y-veien

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap.
Studenten kan

 • forklare sannsynlighetsbegretet
 • gjøre rede for sentrale fordelinger og deres egenskaper
 • gjøre rede for bruk og valg av statistiske metoder for analyse av data
 • vurdere påliteligheten i testkonklusjoner

Ferdigheter.
Studenten kan

 • bearbeide og presentere data
 • anvende Excel som statistisk beregningsverktøy

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne Matematisk-naturvitenskaplige grunnlagsfag under delemnet Matematikk og statistikk.

Følgende tema omhandles i emnet:

 • Beskrivende statistikk
 • Sannsynlighetsregning
 • Forventning, varians og kovarians
 • Sannsynlighetsfordelinger: binomisk, poisson og normal  
 • Sentralgrensesetningen
 • Estimering og konfidensintervall
 • Paret og uparet t- test, F- test, enveis variansanalyse, Grubbs test
 • Korrelasjon og lineær regresjon
 • Bruk av grafisk og algebraisk lommeregner og bruk av Excel

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og individuelt arbeid på datamaskin.
Informasjon gis i den elektroniske læringsplattformen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Øvinger: antall og frist gis i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være innlevert og godkjent innen gitt frist før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

3 timer skriftlig skoleeksamen
Hjelpemiddel: Løvås G. (2004) Statistikk for universiteter og høgskoler, to interne notater, godkjente formelsamlinger og kalkulator av enhver type.

Det benyttes bokstavkarakterer A til F, hvor A er beste og E er dårligste beståtte karakter. F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

 • Løvås, G (2004) Statistikk for universitet og høgskoler. Oslo, Universitetsforlaget 
 • To interne notater.

Støttelitteratur.
Helbæk, M (2007). Statistikk for kjemikere. Trondheim, Tapir.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 02:53:13