Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Even Arntsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE33111 Styringsteknikk 2 (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et valgfag og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag:

 • Kjemi med valgfagskombinasjon Prosesskjemi og energi
 • Kjemi, Y-veien med valgfagskombinasjon Prosesskjemi og energi

Undervisningssemester

 6. semester (vår).

Innhold

Emnet inngår i rammeplanens hovedemne tekniske fag.

Følgende tema vil bli berørt:

 • Formulering av reguleringsproblemet i prosessteknisk sammenheng
 • Løsning av reguleringsproblemet ved bruk av standard regulatorfunksjoner
 • Gjennomgang av reguleringsutstyr og eksempler på eksperimentell innstilling av
  PID regulatorer
 • Gjennomgang av symbolbruk i PI&D diagrammer
 • Matematisk modellering
 • Laplace transform
 • Blokkdiagram og transferfunksjoner
 • Tids og frekvensresponsanalyse. Stabilitetsanalyse
 • Dimensjonering av standard regulatorer
 • Bruk av datamaskiner og programvare til analyse og design av reguleringssystemer. Beregning av PID regulator.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises i form av forelesninger, selvstudium, gruppearbeider, laboratorieøvinger og skriftlige øvinger.
 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten må ha oppfylt følgende arbeidskrav for å kunne fremstille seg til eksamen:

 • Innlevert 5 individuelle øvinger i Regtek
 • Innlevert 4 gruppe-/laboratoriumoppgaver i Regtek

Det gis åpning for muntlig test for å bekrefte selvstendigheten i innlevert materiale.

Eksamen

3 timers individuell skriftlig skoleeksamen
Tillatte hjelpemidler: Ingen
Det benyttes bokstavkarakterer A til F, hvor A er beste og E er den dårligste beståtte karakter. F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Reguleringsteknikk:
Finn Haugen; Regulering av Dynamiske systemer, Bind 1  Tapir akademisk forlag
Finn Haugen; Lær Simulink trinn for trinn, Tech Teach 
 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 02:51:47