Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Per Erik Skogh Nilsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF13012 Fysikk/kjemi (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i bachelorstudiet i ingeniørfag:

 • bygg
 • elektro
 • elektro, Y-veien
 • industriell design
 • maskin
 • maskin, Y-veien

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskaper om begreper og terminologi innenfor emnets temaer
 • har kunnskaper om sentrale fysiske og kjemiske modeller og deres begrensninger
 • har grunnleggende kunnskaper i fysikk og kjemi som basis for videre læring

Ferdigheter
Studenten

 • kan utføre beregninger innenfor emnets temaer
 • kan forstå og begrunne egne beregninger og rimeligheten i resultatene
 • kan analysere enkle problemstillinger innenfor emnet
 • kan vurdere begrensninger i fysiske og kjemiske modeller
 • kan utføre enkle eksperimenter i laboratorium innenfor emnets temaer

Genrell kompetanse
Studenten

 • har forståelse for fysikk og kjemi som grunnlag for naturvitenskapelig tenkning
 • kan kommunisere med andre fagpersoner ved hjelp av relevant fagterminologi

Innhold

FYSIKK

 • MEkanikk
 • Elektrodynamikk
 • Rettlinjet og krumlinjet bevegelse i tre dimensjoner og relativitetsteori
 • Anvende Newtons lover i ulike sammenhenger
 • Bevaring av impuls, energi og angulært moment
 • Longitudinal- og transversalbølger
 • Elektriske felt og materiens oppbygging
 • Sammenhengen mellom enkle DC-kretser, overflateladninger og elektriske felt
 • Bevaring av elektrisk ladning, strøm og energi
 • Energi i elektromagnetiske felt

KJEMI

 • Atomets oppbygning og det periodiske systemet
 • Grunnstoffer og isotoper
 • Løsninger og kjemisk likevekt
 • Atomstruktur og det periodiske systemet
 • Kjemisk bindinger. forbindelser og reaksjoner
 • Aggregattilstander, stoffenes struktur og gassers egenskaper
 • Navnsetting av organiske og uorganiske forbindelser
 • Reduksjon og oksidasjonsreaksjoner
 • Likevekter i vannløsninger

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger, laboratorieforsøk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Obligatoriske innleveringer: hver student må ha 3 godkjente innleveringer. 

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen
Tillatte hjelpemidler: godkjent kalkulator og enhver matematisk formelsamling.

Bokstavkarakterskala A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering etter avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Oppgis ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 02:53:41