Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF23512 Prosjektledelse og økonomi (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i Bachelorstudiet i ingeniørfag kull 2010:

 • Bygg
 • Elektro
 • Kjemi
 • Maskin

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Innhold

I henhold til rammeplanen fordeles elementer av emnet på to hovedemner:

 • Elementet Prosjektledelse (5 stp)
 • Elementet Økonomi (5 stp)

Følgende temaer omhandles i emnet:

Prosjektledelse:

 • Teamarbeid
 • Prosjektmodeller
 • Planlegging
 • Nedbryting og styring
 • Fremdriftsplanlegging og oppfølging
 • Edb-verktøyet MS-project
 • Kostnadsestimering
 • Kontrakter
 • Anbudsformer
 • Akademisk skriving

Økonomi

 • Kostnads- og inntektsanalyse
  Produksjon og produksjonsfaktorer, markeder og prisdannelse, grensebetraktninger og   resultatanalyse.
 • Kalkulasjon og lønnsomhet
  Selvkost- og bidragsmetoden, for- og etter-kalkyler, Kostnads-, resultat- og volumanalyser.
 • Finansregnskap med analyse
  Resultat og balanse. Regnskapslovgivning og verdivurderinger, beregning av nøkkeltall. Rentabilitets-, soliditets- og likviditetsanalyser.
 • Budsjettering
  Del- og hovedbudsjett (hovedvekt på resultat- og balansebudsjett). Kapitalbehov og likviditetsplanlegging.
 • Prosjekt- og investeringsanalyser
  Prosjektanalyse (metoder for beregning av prosjekters lønnsomhet), investering i anleggsmidler og arbeidskapital. Økonomidelen inkluderer noe finansmatematikk

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved forelesninger, øvinger, veiledning og nettbaserte innleveringer. Prosjektledelsesdelen krever aktiv gruppedeltagelse. Veiledning og selvstudium er sentralt i faget.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 Følgende arbeidskrav må være levert og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • I økonomidelen må 2 obligatoriske innleveringer være levert og godkjent
 • I prosjektledelse må  2 obligatoriske innleveringer være levert og godkjent

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen. 
Tillatte hjelpemidler: Alle trykte og skrevne hjelpemidler samt godkjent kalkulator

Det gis bokstavkarakter A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til avdelingens prosedyrer.

Litteratur

Prosjektledelse:
Prosjekthåndbok med retningslinjer for prosjektvirksomheten ved IR-avdelingen.
Prosjektarbeid, Universitetsforlaget, Westhagen, Harald m.fl.:

Økonomi:
Hoff, Kjell Gunnar (2005): Bedriftens økonomi. 6. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 532s.
Hoff, Jan Erik; Hoff, Kjell Gunnar (2005): Arbeidsbok til Bedriftens økonomi: Oppgaver og løsningsforslag. 6. utg. Oslo: Universitetsforlaget. 319 s.

Felles for begge: Handouts og kompendier kan tilkomme i løpet av studiet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. okt. 2020 02:51:07