Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Geir Torgersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB36012 Vann- og miljøteknikk (Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne for Bachelor i ingeniørfag - bygg.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales bestått i emnet IRB11511 Teknisk planlegging eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • finner fram i og bruker eksisterende lovverk innenfor vann- og miljøområdet
 • kjenner viktige forhold knyttet til planlegging, drift- og vedlikehold av vann- og avløpssystemer
 • kjenner hovedprinsippene for vann- og avløpsrensing og kan forklare egenskaper og kvalitet knyttet til ulike vannkilder og resipienter
 • kjenner metoder for behandling og bruk av slam
 • kjenner hovedelementer i forhold til innsamling, gjenvinning og sluttdisponering av avfall

Ferdigheter
Studenten

 • beskriver og dimensjonerer hovedkomponentene i vannforsynings- og avløpssystem
 • anvender og bearbeider kunnskap innen vann- og miljøteknikk og gjøre selvstendige, begrunnede valg i møte med praktiske problemstillinger
 • beskriver alternative metoder for slamhåndtering
 • beskriver alternative metoder for håndtering av avfall

Generell kompetanse
Studenten

 • har en helhetlig forståelse av organisering, myndighet, ansvar og roller innen vann- og miljøsektoren og kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team
 • har et bevisst forhold til miljømessige og samfunnsmessige utfordringer innen fagområdet
 • velger bevisst miljøvennlige løsninger

Innhold

Emnet gir innføring i følgende temaer:

Vannforsyning:
Vannbruk, vannkvalitet, vannbehandling, oppbygging og utforming av vannforsyningssystemet, utforming, dimensjonering, materialvalg og utførelse.

Avløp:

Avløpsvannets mengde og sammensetning, avløpssystemets oppbygging og utforming, dimensjonering, materialvalg og utførelse, avløpsrensing, slambehandling, resipientforhold,  overvannshåndtering, urbanhydrologi.

Renovasjon:
Innsamling, behandling og sluttdisponering av avfall.

Studentene skal bli kjent med aktuelle lover og forskrifter; f.eks. drikkevannsforskriften, forurensningsloven, avfallsforskriften.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Øvinger
  Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
  Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

 

Eksamen

4 timers individuell skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator. Formler vil bli oppgitt. Utover dette ingen tillatte hjelpemidler.

Det gis bokstavkarakter A til F.

 

Evaluering av emnet

Gjennomføres i henhold til avdelingens prosedyre nr. 11 Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

ØDEGAARD, H. & NORHEIM, B. 2012. Vann- og avløpsteknikk, Hamar, Norsk Vann.
I tilleggg spesifiserte kompendier / dokumenter som oppgis i forelesningene

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 02:51:16