Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Sissel Larsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI14512 Prosjektledelse 1 (Høst 2013–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk i Bachelor i innovasjon og prosjektledelse.

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten

 • har innsikt i prosjektteori og sentrale prosjektstyringsprinsipper
 • har forståelse for de utfordringer og muligheter prosjektarbeid gir
 • kan planlegge og  gjennomføre reelle prosjekter

Ferdighet:
Studenten kan

 • arbeide i prosjektteam på en systematisk måte etter anerkjente metoder og modeller for problemløsning og prosjektstyring 
 • grunnleggende prosjektmetodikk og har innovative ferdigheter for eksempel gjennom partnerskap med bedrifter
 • kan benytte metoder, modeller og IT-verktøy i gjennomføring av prosjekt
 • kan skrive resonnerende tekst om prosjekt

Generell kompetanse:
Studenten kan

 • vise forståelse for teamarbeidets betydning for at resultatet i et prosjekt skal bli vellykket
 • utøve en god praksis innenfor fagområdet gjennom erfaring fra praksisfeltet

Innhold

Innholdet i emnet er praktisk organisert prosjektarbeid knyttet til bedrifter /tjenester i regionen. Det legges vekt på å trene seg i å arbeide i team på en systematiske måte etter anerkjente metoder og modeller for prosjektledelse.

Gruppene skal analysere prosjektutviklingens forskjellige faser. Arbeidet skal resultere i en prosjektrapport som inneholder prosjektplan. I prosjektet legges det vekt på å innarbeide god dokumentasjonspraksis

Følgende temaer omhandles i emnet:
- Teamarbeid
- Grunnsteinene i et prosjekt
- Prosjektmodeller
- Planlegging
- Prosjektverktøy
- Nedbryting og styring
- Fremdriftsplaner og oppfølging

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres i blokker. Undervisningen veksler mellom lærerledet undervisning, individuelt arbeid, gruppearbeid og selvstudier. Studentmedvirkning er vesentlig i forhold til innholdskomponenter, semesterplan og vurdering. Arbeidet tar utgangspunkt i studentdefinerte problemstillinger innenfor de ulike emner som belyses gjennom teori, praksisnære studier og egne erfaringer.

Prosjektledelse krever aktiv gruppedeltakelse.
Veiledning og selvstudium er sentralt i faget.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i prosjektplanlegging knyttet til case som studentteamet arbeider med i emnet IRI10013 Innovasjonsteknikk.  Arbeidet er praksisrettet og i stor grad samarbeidsorientert med en bedrift/virksomhet innenfor tema innovasjonsanalyse.

Eksamen

Mappevurdering (individuell)

Mappen består av:

 1. 2 individuelle innleveringer i prosjektplanlegging
 2. Individuell sluttrapport i prosjektplanlegging

Det gis en samlet karakter for mappen. Det benyttes karakterskala A-F.

Ved ikke bestått karakter kan mappen omarbeides. Ved forbedring av karakter må ny mappe utarbeides.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

H. Westhagen (2010): Prosjektarbeid - utvikling og endringskompetanse H. Westhagen (2010): Prosjektarbeid - utvikling og endringskompetanse

Jessen, Svein Arne.(2008). Prosjektledelse trinn for trinn : en håndbok i ledelse av små og mellomstore prosjekter (SMPer). 2. utg. Universitetsforlaget

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. okt. 2020 02:52:40