Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gunnar Andersson
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI15513 Bærekraftig innovasjon (Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse.

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten har

  • kunnskap om bærekraftig innovasjon som en systematisk og integrert prosess

Ferdigheter:
Studenten kan

  • delta i en innovasjonsprosess som aktiv del av et nettverk for å skape verdier

Generell kompetanse:
Studenten

  • forstår bærekraftig innovasjon som en praktisk aktivitet med en klar faglig begrunnelse

Innhold

Utviklingen av bærekraftig innovasjon er blitt et sentralt tema for bedrifters og nasjoners konkurransekraft. Med bærekraftig innovasjon forstås innovasjon som bidrar til bedre ressurseffektivitet, bedre miljø og sosial inkludering.

For mange bedrifter innebærer dette en ny måte å tenke på; fra tidligere å ha fokus på å optimalisere produkt/tjenesteegenskaper og kostnader til nå også å ta hensyn til faktorer som miljø og ressurskrav.

Første del retter fokus på de miljømessige tema som må belyses i utformingen av prosesser og produkter. Denne delen av emnet gir en innføring i miljøspørsmål, risikovurdering og risikostyring, forskrifter, ??roller og ansvar. Man identifiserer hvilke typer avfall, utslipp, råstoffbruk, og energibruk som vil bli benyttet for å bestemme den miljømessige ytelsen til prosesser og produkter.

Andre del retter fokus på hvordan man kan utvikle og designe prosesser med forbedret miljømessig signatur. Denne delen beskriver verktøy for å vurdere den miljømessige profilen til  prosesser og verktøy som kan brukes til å forbedre miljøinnsatsen. Disse verktøyene omfatter utslippestimeringsmetoder og forurensningsforebyggende strategier, total kost, og grønn prosessdesign.

Tredje del retter fokus på hva som skjer med et produkt eller avfall når det forlater fabrikkanleggets grenser. Hvordan påvirker det forbrukerne, naturen og lokalsamfunnet? Her beskrives verktøy for å forbedre produktkvaliteten.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på høy grad av involvering fra studentenes side, og vil veklse mellom introduksjonsforelesning, bedrifts-/virksomhetsbesøk og seminar.

Deltakelse i prosjekt som prøver ut aktuelle metoder og verktøy står sentralt.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Deltagelse i prosjektarbeid
  • Innlevering av en individuell skriftlig prosjektrappoort, på maksimalt 5 sider, som redegjør for metoder og verktøy for bærekraftig innovasjon

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen
Ca. 15 min. presentasjon av prosjektrapporten, etterfulgt av ca. 10 min. spørsmål fra sensor.

Det gis bokstavkarakter A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Baumann, H., & Tillman, A.-M. (2004). The hitch hiker's guide to LCA: an orientation in life cycle assessment methodology and application. Lund: Studentlitteratur.
Allen, D. T., & Shonnard, D. R. (2002). Green engineering: environmentally conscious design of chemical processes. Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall PTR.
Norge Nærings- og handelsdepartementet. (2008). Et nyskapende og bærekraftig Norge (Vol. nr. 7 (2008-2009)). Oslo: Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning.

Støttelitteratur:
Kompendier knyttet til verktøy og metoder

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 02:50:40