Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Synnøve Rubach
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI21012 Systemtenkning og innovasjon (Høst 2013–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Undervisningssemester

 3. og 4. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:
Studenten har

 • kunnskap om systemtenking anvendt i teori og praksis
 • grunnleggende kunnskaper om systemtenkning knyttet til bedrifter, verdikjeder, nettverk og innovasjonssystemer
 • forståelse for kritiske elementer, hovedproblemer og utfordringer ved initiering og gjennomføring av innovasjonsprosjekter i bedrifter og nettverk
 • forståelse for systemparadokser i samfunnet på ulike nivå

Ferdighet:
Studenten

 • anvender systemteori for å gjennomføre og evaluere systemprosjekter i en bedrift og i samfunnet for øvrig

Generell kompetanse:
Studenten viser

 • viktigheten av å tenke helhetlig og opparbeide ulike perspektiver på systemtenking i næringslivet og samfunnet for øvrig
 • at systemtenkning er et nyttig verktøy i forhold til andre fag, for eksempel studentbedrift

Innhold

 • Perspektiver på hva systemtenkning er, illustrert med eksempler fra samfunnslivet
 • Teori med bruk av caseprosjekter (systemkonsepter, lukkede og åpne systemer, systemdynamikk, sosiotekniske systemer, verdikjeder, livsløpstankegang, innovasjonssystemer (nettverk, klynger, triple helix))
 • Metodisk beskrivelse av prosjektgjennomføring med basis i et utvalg av virkelige systemprosjekter
 • Systemparadokser

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger i seminarer, gjesteforelesninger og casestudier. Studentene involveres aktivt gjennom oppgaveløsning og gjennomføring av selvstendig prosjekt/case. Case gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes gruppevis og i fellessamlinger. Oppgaven går ut på å løse et konkret og tverrfaglig problem i samarbeid med næringslivet/andre aktører. Arbeidet organiseres som et prosjekt.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i minimum 80 % av løpende seminarer

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappevurdering og muntlig eksamen (individuell eksamen)

Mappe med et nærmere bestemt utvalg av bearbeidede individuelle innleveringsoppgaver - leveres til fastsatt frist.

Individuell muntlig eksamen, som består av presentasjon (ca. 10 min.) av et utvalg av mappeinnholdet (faglærer bestemmer utvalget), etterfulgt  av spørsmål fra sensor (ca. 10 minutter).

Mappens innhold vurderes med karakterskala A-F der A er beste karakter og F er "ikke bestått". Muntlig eksamen kan justere den skriftlige karakteren. Det gis til slutt én samlet karakter for det fastsatte mappeinnholdet og muntlig eksamen.

Ved ny eksamen eller utsatt eksamen må alle deler levers på nytt i samråd med faglærer.

Klageadgang: vurdering av skriftlig arbeid kan påklages. Ved eventuelt endring av karakter på mappens innhold, må studenten avlegge ny muntlig eksamen.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 09.08.2012.

Bok:
Meadows, Donella H. (2009): Thinking in Systems. ISBN: 978-1-84407-726-7

Artikkelbasert - artiklene gis ut underveis i studieåret. Annen relevant litteratur kan bli oppgitt og delt ut i løpet av studieåret:

 • von Bertalanffy, L. (1969) General System Theory: Foundations, Development, Applications. Chapter 2. The meaning of General System Theory. George Braziller, New York
 • Katz, D. and Kahn, R.L. (1969) Common Characteristics of Open Systems. In Emery, F.E. (ed.) Systems thinking. Penguin Books, Middlesex. (First published as Katz, D. and Kahn, R.L. (1966) The Social Psychology of Organizations, chapter 2, Wiley, pp. 14-29.) 
 • Emery, F.E. and Trist, E.L. (1969) The Causal texture of Organizational Environments. In Emery, F.E. (ed.) Systems thinking. Penguin Books, Middlesex. (First published as Emery, F.E. and Trist, E.L. (1965) The Causal texture of Organizational Environments, Human Relations, vol.18, pp.21-32)
 • Flood, R. (1996) Total Systems Intervention. In Flood, R.L. and Romm, N.A. (eds) Critical Systems Thinking: Current Research and Practice. Plenum Press, New York and London. 
 • Herbst, P.G. (1976) Non-hierarchical organizations. In Emery, F.E. (ed. 1981) Systems thinking: Volume two. Penguin Books, Middlesex. (First published as Herbst, P.G. (1976) Alternatives to Hierarchies, Leiden, Martinus Nijhof, pp.29-40).
 • Senge, Peter M (1990).  The Fifth Discipline. Chapter 3, "Prisoners of the System or Prisoners of Our Own Thinking?" pages 27-54.
 • Trist, E. (1981) The evolution of socio-technical systems: a conceptual framework and an action research program. Occasional paper No.2, Toronto, Ontario Quality of Working Life Centre
 • Innovasjonsmeldingen, St.meld.nr. 7, Et nyskapende og bærekraftig Norge
 • Edquist, C. (2005). Systems of innovation. perspectives and challenges. In J. Fagerberg, D. C. Mowery & R. R. Nelson (Eds.), The oxford handbook of innovation (pp. 181-208). Oxford: Oxford University Press.
 • Cooke, P., Uranga, M. G. & Extebarria, G. (1997). Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions. Research Policy, 26, 475-491.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 02:49:41