Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Birte Sjursnes
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRK10013 Generell kjemi (Høst 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag:

 • Kjemi
 • Kjemi Y-vei

Obligatorisk emne i Bachelor i bioingeniørfag:

 • Bioingeniørfag
 • Bioingeniørfag Y-vei

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har kunnskap om

 • atomers og molekylers oppbygging, struktur og egenskaper
 • navnsetting av enkle forbindelser
 • målemetoder, aktuelle enheter og støkiometriske beregninger
 • grunnleggende krefter og reaksjonstyper
 • ulike fasetilstander og faseoverganger
 • gasser og den ideelle gasslov
 • løsninger og løsningers egenskaper
 • grunnleggende termokjemi og termodynamikk
 • lover og forskrifter for oppbevaring, håndtering og avhendig av kjemikalier inkludert MSDS (Material Safty Data Sheet / sikkerhetsdatablad)
 • regler for sikkert arbeid på et laboratorium
 • alminnelig laboratorieutstyr som pipetter, begerglass, vekter etc.

Ferdigheter
Studenten kan

 • relatere egenskaper og reaksjonsevne til atomers og molekylers oppbygging og struktur
 • navnsette og skrive formler for enkle forbindelser
 • sette opp og balansere reaksjonsligninger
 • foreta støkiometriske beregninger med ulike enheter
 • beskrive grunnleggende krefter og reaksjonstyper, og sammenheng mellom disse
 • beskrive ulike faser og faseoverganger, og knytte disse til temperatur og trykk
 • benytte den ideelle gasslov
 • beskrive løsninger og løsningers egenskaper, samt foreta enkle beregninger
 • beskrive og foreta enkle beregninger innen termokjemi og termodynamikk
 • håndtere kjemikalier ifølge lover og forskrifter, og finne og andvende MSDS (Material Safty Data Sheet / sikkerhetsdatablad)
 • arbeide på et laboratorium på en sikker måte
 • utføre grunnleggende laboratorieteknikker som pipettering, veiing, titrering etc.
 • beregne konsentrasjoner og lage løsninger

Generell kompetanse
Studenten

 • har kjennskap til historisk utvikling innen kjemi, og hvilken betydning kjemi har hatt og har for utviklingen av samfunnet
 • kan vurdere og formidle resultater fra enkle kjemiske forsøk både muntlig og skriftlig
 • har et bevist forhold til miljømessige konsekvenser ved bruk av kjemikalier
 • kan håndtere kjemikalier ifølge forskrifter, og bruke MSDS (material safty data sheet / sikkerhetdsdatablad)
 • har kjennskap til kjemiens fundamentale rolle i biologiske systemer
 • kan innhente aktuell informasjon og bidra i diskusjoner om emner innen generell kjemi

Innhold

Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper i kjemi og danner basis for alle kjemiemner i studiet. Det skal videre gi innsikt i utvikling innen kjemifaget, og betydning av fagområdet for samfunnet. Laboratoriekurset skal belyse teori og gi ferdigheter i teknikker og praktisk laboratoriearbeid. Emnet skal gi kunnskap om sikker håndtering av kjemikalier og sikre arbeidsmetoder for arbeid på laboratorier. Emnet skal fremme en ansvarsfull holdning i forhold til helse, miljø og sikkerhet.

 • Atomers oppbygging og det periodiske system
 • Måling og enheter
 • Navnsetting
 • Reaksjonsligninger og støkiometri
 • Kjemisk binding og molekylstruktur
 • Intermolekylære krefter
 • Faste stoffer, væsker, gasser og faseoverganger
 • Løsninger og løsningers egenskaper
 • Kjemisk likevekt
 • Syrer, baser og bufferløsninger
 • Oksidasjon, reduksjon og elektrokjemi
 • Grunnleggende termokjemi og termodynamikk
 • Håndtering av kjemikalier og sikkerhetsdatablad (MSDS - Material Safty Data Sheet)
 • Sikkerhet ved arbeid på kjemiske laboratorier

med forbehold om mindre endringer.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet foreleses normalt på norsk. Lærebøker er på engelsk. Enkelte øvinger og prosedyrer kan være på engelsk.

 • Forelesninger
 • Øvinger med innlevering
 • Laboratorieøvelser med rapportskriving

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Obligatorisk laboratoriekurs med rapporter
 • Obligatorisk øvingsopplegg med innleveringer

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Det kreves at studenten har kunnskap om alle helse-, miljø- og sikkerhetstiltak ved laboratoriegjennomføringen samt relevant teori som er knyttet mot laboratorieoppgaven. Studenter som ikke kan redegjøre for nødvendige helse-, miljø- og sikkerhetstiltak eller som ikke kan redegjøre relevant teori på forespørsel under laboratoriearbeidet kan bli bortvist fra laboratoriet. For nærmere beskrivelse se retningslinjene som deles ut sammen med laboratorieoppgavene.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.
Tillatte hjelpemidler: Book of Data (formelsamling) og godkjent kalkulator.

Bokstavkarakterskala A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

J. E. McMurry og R. C. Fay, Chemistry, Pearson Prentice Hall (siste utgave)
Nuffield Advanced Science, Book of Data, Longman (revised edition)

Laboratoriekompendium og annet materiale gjort tilgjengelig i løpet av faget.

Støttelitteratur
J. E. Brady, Generell kjemi - grunnlag og prinsipper, John Wiley & Sons (siste utgave)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. sep. 2020 02:50:55