Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Per Erik Skogh Nilsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRK12013 Fysikk med materiallære (Høst 2013–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag - kjemi og kjemi Y-vei

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Tema A: MATERIALLÆRE

Kunnskap:
Studenten

 • har grunnleggende kunnskaper om fysiske og mekaniske egenskaper samt bruk av metalliske materialer  som konstruksjonsmateriale
 • har grunnleggende kunnskaper om effekten av temperatur og deformasjon på mekaniske egenskaper av noen viktige konstruksjonsmaterialer

Ferdigheter:
Studenten

 • skiller mellom ulike metalliske legeringer og klassifiserer disse ifølge deres fysiske og mekaniske egenskaper
 • velger et materiale basert på ønskede fysiske og mekaniske egenskaper til det ferdige produkt

Generell kompetanse:
Studenten

 • bestemmer ulike materialers mekaniske egenskaper ut ifra ulike testemetoder
 • kjenner til digitale verktøy for materialvalg

 

Tema B: FYSIKK

Kunnskap:
Studenten

 • kjenner til hvordan realfagene anvendes på en helhetlig måte
 • kjenner sentrale lover i fysikken og hvordan de anvendes til å modellere observerbare fenomen inkludert modellenes gyldighetområder

Ferdigheter:
Studenten

 • leser faglitteratur innen sitt fagområde
 • anvender fysiske prinsipper innen sitt fagområde
 • kommuniserer med andre fagpersoner med relevant fagterminologi
 • redegjør for grunnleggende fenomener innen fysikk og kan anvende disse til å forklare faglige problemstillinger

Generell kompetanse:
Studenten

 • har forståelse for fysikk som grunnlag for naturvitenskaplig tenkning
 • oppnår relevante svar på faglige problemstillinger gjennom anvendelse av fysiske  metoder
 • forstår fysisk tenkemåte og kan formidle dette skriftlig og muntlig
 • bidrar til utvikling av ingeniør- og allmenndannelse

Innhold

Tema A: MATERIALLÆRE

 • Struktur av metaller
 • Mekaniske og fysiske egenskaper
 • Jern, stål og lettmetaller
 • Varmebehandling, mikrostruktur og herdemekanismer

 

Tema B: FYSIKK

 • Kinematikk: rettlinjet og krumlinjet bevegelse i tre dimensjoner og relativitetsteori
 • Dynamikk: anvende Newtons lover i ulike sammenhenger inkludert ved rotasjon
 • Bevaringslover: bevaring av bevegelsesmengde, spinn og energi
 • Anvendelse og modellering av svingninger og/eller fluidmekanikk
 • Bølger og enkle felter
 • Termodynamikk: termodynamikkens 1. og 2. lov, pV-diagram, adiabatiske, isoterme, isobare og isokore prosesser
 • Kvantemekanikk

Undervisnings- og læringsformer

Tema A: MATERIALLÆRE
Forelesninger, øvinger med innleveringer, gruppearbeid, laboratorie- / verkstedsarbeid, litteratursøk og selvstudium.

Tema B: FYSIKK
Forelsninger og øvinger.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A: MATERIALLÆRE

 • Laboratorie- /verkstedsarbeid

75% av øvingene og laboratorie-/verkstedsoppgavene i materiallære må være godkjent

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Tema B: FYSIKK 

 • Innleveringer. Antall bestemmes ved studiestart.

 

Eksamen

Vurdering i emnet består av to deleksamener.

Deleksamen 1, Tema A Materiallære (50 %) - høst
3-timers skriftlig eksamen
Tillatte hjelpemidler:
Enkel kalkulator: Ikke programmerbar, uten grafikkmuligheter og uten mulighet for kommunikasjon. Innleverte øvinger og eget formelark.

Deleksamen 2, Tema B Fysikk (50 %) - vår 3-timers skriftlig eksamen Tillatte hjelpemidler: godkjent kalkulator og enhver matematisk formelsamling

Deleksamenene slås sammen til en felles karakter for emnet etter karakterskala A-F, der A er beste karakter og F ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

 

Litteratur

Tema A: MATERIALLÆRE

Kalpakijan & Schmid, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice-Hall 2006, 0-13-017440-8

William D. Callister: Materials Science and Engineering , InternationalStudent Version , 8th Edition, (Wiley) ISBN: 978-0-470-50586-1

Støttelitteratur:
Groover, Mikell P., Principles of Modern Manufacturing. SI Version, 4th edition, John Wiley & Sons, 2011, 9-780470-505922

Tema B: FYSIKK
Hugh D. Young, Roger A. Freedman and A. Lewis Ford:  University Physics with Modern Physics with Mastering Physics  (13.ed, , ISBN 978-0321762191)

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 02:49:42