Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Egil Berg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRM12012 DAK med 3D-modellering (Høst 2013–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag

 • maskin
 • maskin, Y-veien

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om modellering i et moderne tredimensjonalt konstruksjonsverktøy - DAK (DataAssistert Konstruksjon)
 • har kjennskap til metoder for oppbygging av geometriske modeller
 • har kunnskap om intelligent konstruksjon
 • har kunnskap om grunnleggende tegneregler, tilvirkningssymboler, riss og snitt, og relevante standarder

Ferdigheter
Studenten

 • anvender moderne 3D konstruksjonsverktøy og benytte hensiktsmessige prinsipper ved oppbyggingen av parter og sammenstillinger
 • produserer 2D tegninger i henhold til gjeldende regler
 • endrer og modifiserer parter, sammenstillinger og tegninger

Generell kompetanse
Studenten

 • behersker DAK i produktfremtakningsprosessen med særlig vekt på geometrisk modellering, produktbeskrivelse og teknisk tegning
 • har nødvendig forståelse for DAK som grunnlag for videre arbeid i studiet, og for videre utvikling av egen kompetanse og spesialisering inne fagområdet / livslang læring

Innhold

Emnet består av følgende hovedtemaer:

 • Prinsipper ved geometrisk modellering
 • Konstruksjon og modellering med Inventor
 • Koordinatsystem, arbeidsplan/skisseplan, parametrisk konstruksjon, asossiativitet, fil-lenker
 • Parter og standardparter plasseres i sammenstillinger
 • Rapide prototyping
 • Produktmodellene skal presenteres ved hjelp av todimensjonale tegninger
 • Teknisk tegning med tegneregler og Norsk Standard
 • Geometriske toleranser og overflateruhet

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaver, øvinger og selvstudium.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

To innleveringer (1 høst og 1 vår), som vurderes til godkjent.

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappeeksamen med følgende tre komponenter (1 hovedkomponent og 2 justeringskomponenter):

Hovedkomponent:
3 timer test som utføres med PC i høgskolens datarom. Testen gjennomføres  i eksamensperioden.
Tillatte hjelpemidler: alt - unntatt kommunikasjon med andre (HiØ kan overvåke datatrafikk).

Justeringskomponenter:
- En selvvalgt innlevering, som leveres før testen.
- Innleverte oppgaver etter angitte frister.

Både test og innleveringer leveres på Fronter.

Det gis bokstavkarakter A til F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Ny og utsatt eksamen foregår ved neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Digital dokumentasjon angis under emnet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. nov. 2019 21:51:04