Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Litian Wang
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRM13112 Materiallære og tilvirkningsteknikk (Høst 2013–Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag, og er obligatorisk for:

 • maskin
 • maskin, Y-veien
 • industriell design

Undervisningssemester

Maskin/Maskin, Y-veien
1. semester (høst) materiallære
2. semester(vår) tilvirkningsteknikk

Industriell design
3. semester (høst) materiallære
4. semester (vår) tilvirkningsteknikk

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • grunnleggende kunnskaper om fysiske og mekaniske egenskaper og bruk av metalliske materialer  som konstruksjonsmateriale
 • grunnleggende kunnskaper om en del viktige formgivningsprosesser
 • grunnleggende kunnskaper om effekten av temperatur og deformasjon på mekaniske egenskaper av noen viktige konstruksjonsmaterialer

Ferdigheter
Studenten kan

 • skille mellom ulike metalliske legeringer og klassifisere disse ifølge deres fysiske og mekaniske egenskaper og egnet formgivningsprosess
 • velge et materiale basert på ønskede fysiske og mekaniske egenskaper til det ferdige produkt
 • bruke forskjellige behandlings- og tilvirkningsprosesser til å oppnå produktets kvalitets- og toleransekrav

Generell kompetanse
Studenten

 • kan bestemme ulike materialers mekaniske egenskaper ut ifra ulike testemetoder
 • kan velge mellom ulike tilvirkningsmetoder og formingsmekanismer basert på krav til produktets geometri og egenskaper
 • har kjennskap til  digitale  verktøy for   tilvirkning og materialvalg

Innhold

Emnet består av følgende hovedtemaer:

Materiallære

 • Struktur av metaller
 • Mekaniske og fysiske egenskaper  
 • Jern, stål og lettmetaller
 • Varmebehandling, mikrostruktur og herdemekanismer

 Tilvirkning

 • Plastisk bearbeiding
 • Sponfraskillende bearbeiding
 • Pulverforming
 • Overflateteknologi og beskyttelse

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Øvinger med innleveringer
 • Gruppearbeid
 • Laboratoriearbeid
 • Litteratursøk
 • Selvstudium

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Materiallære (høst)

 • laboratoriearbeid
 • øvinger - 75 % må være godkjent

Tilvirkningsteknikk (vår)

 • laboratoriearbeid
 • øvinger - 75 % må være godkjent

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener som vektes 50%:

Deleksamen 1, Materiallære (høst): 
3 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Tillatte hjelpemidler: Eget formelark, godkjent arbeidsmappe samt arbeidsmappe og kalkulator.

Deleksamen 2, Tilvirkningsteknikk (vår):
3 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Tillatte hjelpemidler:
Godkjent arbeidsmappe, samt kalkulator og tabeller.

Begge deleksamener må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Det benyttes bokstavkarakterer A - F. Det gis en samlet karakter i emnet.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 30. november 2011.

Kalpakijan & Schmid, Manufacturing Engineering and Technology, Prentice-Hall 2006, 0-13-017440-8

William D. Callister: Materials Science and Engineering , InternationalStudent Version , 8th Edition, (Wiley)ISBN: 978-0-470-50586-1

Støttelitteratur:
Groover, Mikell P., Principles of Modern Manufacturing. SI Version, 4th edition, John Wiley & Sons, 2011, 9-780470-505922

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 02:49:32