Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Øystein Holje
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI13511 Grunnleggende matematikk og statistikk (Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Etter å ha gjennomført emnet har studentene tilstrekkelig gode kunnskaper til å kunne kommunisere godt med andre fagpersoner i et teknisk-naturvitenskapelig miljø. 

Ferdigheter
Etter å ha gjennomført emnet har studentene gode ferdigheter i presentasjon av data, sannsynlighetsregning og bruk av statistiske metoder for analyse. De har også opparbeidet seg ferdigheter til å utføre beregninger innenfor emnets temaer.

Generell kompetanse
Etter å ha gjennomført emnet har studentene god kompetanse i grunnleggende matematiske og statistiske beregninger og analyser.

 

Innhold

Følgende temaer vil bli belyst:

 • mengdelære, likninger og ulikheter
 • funksjonsbegrepet
 • polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponentialfunksjoner og logaritmefunksjoner
 • grenseverdier og kontinuitet
 • den deriverte og derivasjonsregler
 • regneregler for ubestemt/bestemt integral
 • anvendelser av bestemt integral
 • beskrivende statistikk
 • sannsynlighetsregning
 • kombinatorikk
 • forventning og varians
 • diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger
 • estimering og hypotesetesting
 • lineær regresjon

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved hjelp av forelesninger og bruk av øvingstimer.
Informasjon gis i Fronter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Tre to-timers tester

Alle testene må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen
Tillatte hjelpemidler: Godkjent formelsamlinger samt kalkulator av enhver type.

Det benyttes bokstavkarakterer A til F, hvor A er beste og E er den dårligste beståtte karakter. F er ikke bestått.

 

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Øystein Holje : Grunnleggende matematikk og statistikk , Læringsforlaget 2012
Tor Andersen: Aktiv Formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget 2009, ISBN 978-82-450-0875-3
eller
Gyldendals formelsamling i matematikk - 1P, 1T, 2P, 2T, S1, R1, S2, R2, X

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 02:49:57