Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Sissel Larsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRI37513 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode (Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i minimum 120 studiepoeng (5. semester) i henhold til studieplanen for programmet.

Undervisningssemester

6. semester (vår).
Start 1. januar og avsluttes med en utstilling av avgangsstudentenes hovedprosjekter - EXPO.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten

 • har kompetanse og selvtillit til å gjennomføre reelle prosjekter
 • har kunnskap om nødvendigheten av innovasjon og kontinuerlig forbedring i forskjellige bedrifter
 • kan arbeide i et team på en systematisk måte
 • kan håndtere / løse innovasjonsproblemer og prosjektstyring

Ferdigheter:
Studenten kan

 • benytte et sett metoder, teknikker, IT-verktøy og modeller for å gjennomføre problemløsning og prosjektstyring
 • løse innovasjons- og utviklingsoppgaver på en systematisk og effektiv måte
 • nå felles mål gjennom teamarbeid

Generell kompetanse:
Studenten

 • forstår nødvendigheten av innovasjon for å oppnå effektiv verdiskaping
 • har forståelse for interessentenes medvirkning i prosjekt hvor utviklingsprosessen for å oppnå bærekraftige resultater skal være i fokus

Innhold

Bacheloroppgaven skal ha et innhold i samsvar med studieplanen for programmet, og bør være i tråd med HiØs og avdelingens satsingsområder og FoU-virksomhet.

Prosjektledelsesdelen omfatter prosjektmodeller, -definering, -faser, -planlegging, -nedbryting og -styring. Nettverksplanlegging, fremdriftsplanlegging og oppfølging.
Økonomiske forhold knyttet til prosjektet skal være avklart før prosjektstart, herunder også vurdering av mulig ekstern finansiering og rettigheter knyttet til sluttproduktet.

Før igangsetting må bacheloroppgaven (prosjektet) og samarbeidsbedriften være godkjent av programansvarlig.
Oppgaven går ut på å løse et konkret, reelt og tverrfaglig problem, helst i samarbeid med lokalt næringsliv eller institusjoner. Arbeidet organiseres som et prosjekt med oppdragsgiver, styringsgruppe, prosjektleder og arbeidsgruppe. Gruppene arbeider selvstendig under veiledning. Det forventes at studentene skal arbeide med både tilstrekkelig prosjektomfang (tilsvarende 30 ECTS i arbeidsmengde) og tidshorisont fra 1. januar til ca. 5. juni.

Undervisnings- og læringsformer

Bacheloroppgaven gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes gruppevis og i fellessamlinger.

Studentene skal arbeide med prosjektoppgave der samarbeidsbedriften er oppdragsgiver. Bachelorprosjektperioden avsluttes med utstilling EXPO der prosjektresultatet presenteres for sensorer og publikum.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være oppfylt for att studenten skal få anledning til å fremstille seg til eksamen:

 • Forprosjekt/midtveisrapport må leveres etter nærmere retningslinjer og frister.
 • Møter med veileder/oppdragsgiver må gjennomføres.

Eksamen

Bacheloroppgave
I bacheloroppgaven inngår følgende eksamenskomponenter:

a) Bachelorprosjektrapport (teller 35 %)
Konsulentrapport/prosjektrapport som bygger på forprosjektrapport og midtveisrapport. Rapporten skal leveres i tre trykte eksemplarer og i tillegg i digital utgave.

b) Faglig resultat (teller 45 %)
Skriftlig beskrivelse, eventuelt modeller eller annet avhengig av det enkelte prosjekt.

c) Prosjektprosessen m/dokumentasjon (teller 10 %)
Omfatter dokumentert arbeidsinnsats og prosjektdokumenter knyttet til prosessen, dvs. planverktøy og innkallinger/referater.

d) EXPO-utstillingen og muntlig presentasjon (teller 10 %)
Oppsatt utstilling og foredrag på ca 15-20 minutter, samt betjening av stand under EXPO. Alle gruppemedlemmer bidrar i utstillingen.

Emnet vurderes med bokstavkarakterer A - F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. Karakterene kan differensieres mellom prosjektgruppas medlemmer.

Evaluering av emnet

Læringsevaluering i henhold til vedtatte prosedyrer ved Avdeling for ingeniørfag.

Resultatene etter læringsevaluering behandles av lærergruppen og eksterne veiledere fra bedriftene.

Litteratur

Prosjekthåndbok med retningslinjer for prosjektvirksomheten ved Avdeling for ingeniørfag.

Det forventes at studentene selv finner frem relevant litteratur til den problemstillingen som skal løses

 

Epostadresse til emneansvarlig: sissel.larsen@hiof.no.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 21:52:28