Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Ole Kristian Førrisdahl
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRK34512 Grønn energi (Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i bachelorstudiet i ingeniørfag:

 • Kjemi med valgfagskombinasjon i Prosesskjemi og energi
 • Kjemi, Y-veien, med valgfagskombinasjon i Prosesskjemi og energi 

Emnet er et valgfag for bachelorstudiet i ingeniørfag:

 • Kjemi med valgfagskombinasjon i Bioteknologi
 • Kjemi, Y-veien, med valgfagskombinasjon i Bioteknologi

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnene Kjemiteknikk I (10 stp), fysikalsk kjemi (10 stp) og energi og prosessteknikk (10 stp), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter gjennomført emnehar studentene kunnskaper om forvaltning og utnyttelse av forskjellige fornybare energiformer i ulike sammenhenger.

Innhold

Følgende tema vil bli berørt:

 • Nye fornybare energikilder (sol, bio, vind, bølge, getermisk energi, tidevann og saltkraft) 
 • Enhetsoperasjoner og systemer knyttet mot produksjon og bruk av bærekraftige energisystemer.
 • Biogass
 • Hydrogen som energibærer
 • Forbrenningsprosesser
 • CO2 fangst og lagring
 • ENØK
 • Avfallsenergi
 • Prosjektoppgave knyttet mot et eller flere tema i faget.

  Undervisnings- og læringsformer

  Emnet undevises ved bruk av forelesninger, selvstudium, laboratorearbeid, utarbeidelse av tekniske rapporter og obligatoriske øvinger. 

  En større prosjektoppgave skal besvares.

  Som en del av undervisningen forventes det at studentene deltar på bedriftsbesøk. Tema som blir tatt opp på bedriftsbesøkene kan bli etterprøvd på eksamen.

  Faget foreleseses normalt på norsk. Lærebøker, øvingsoppgaver og enkelte forelesninger er på engelsk.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen: 

  • deltakelse ved laboratorieoppgaver
  • deltakelse ved bedriftsbesøk
  • øvinger (50 % må være godkjent) 
  Arbeidskravene beskrives nærmere i emnets sundervisninsgplan.

  Det kreves at man har kunnskap om alle helse-, miljø- og sikkerhetstiltak ved laboratoriegjennomføringen samt relevant teori som er knyttet mot laboratorieoppgaven.

  Eksamen

  To deleksamener med følgende momenter:

  Deleksamen 1: Mappevurdering (60 % av total karakter). Mappen skal inneholde prosjektoppgave, tre tekniske rapporter og to laboratorieoppgaver som innleveres før skriftlig eksamen.

  Deleksamen 2: Tre timers skriftlig eksamen (40 % av total karakter). Tillatte hjelpemidler: Selvskrevet sammendrag på 1 A4 side, Book of Data,  Hellsten og Mørstedt: Energi- og kjemitekniske formler og tabeller og kalkulator.

  Det gis bokstavkarakter A - F, hvor A er beste karakter og F er "ikke bestått".

  Begge deleksamene må være bestått før kandidaten får karakter i emnet. Ved eventuell kontinuasjon i emnet må bearbeidet mappe leveres på nytt.

  Evaluering av emnet

  I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

  Litteratur

  Endringer i litteraturlisten må påregnes grunnet utviklingen i faget. Dette innebærer at ny litteratur kan komme inn til erstatning for eldre litteratur. I tillegg vil sekundær litteratur komme til.

  Aldo V. Da Rosa (2005) "Fundamentals of Renewable Energy Processes" Elsevier (siste utgave) 

  Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press, 2. ed., 2004, (eller siste utgave hvis dette er tigjenglig ved studiestart)

  Beer and McMurrey "A Guide to Writing as an Engineer" 2.ed, 2005

  Forelesningsreferater og utlevert litteratur

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 09:48:36