Fakta om emnet

Studiepoeng:
5
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Ole Kristian Førrisdahl
Undervisningsspråk:
Se pkt. Organisering og læringsformer
Varighet:
½ år

IRK34612 Grønn energi (Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er et valgfag for bachelorstudiet i ingeniørfag:

 • Kjemi med valgfagskombinasjon i Bioteknologi

 

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnene Kjemiteknikk I (10 stp), Fysikalsk kjemi (10 stp) og Energi og prosessteknikk (10 stp), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Etter fullført emne har studenten kunnskaper om forvaltning og utnyttelse av forskjellige fornybare energiformer i ulike sammenhenger.

Innhold

Følgende tema vil bli berørt:

 • Nye fornybare energikilder (sol, bio, vind, bølge, getermisk energi, tidevann og saltkraft) 
 • Enhetsoperasjoner og systemer knyttet mot produksjon og bruk av bærekraftige energisystemer
 • Biogass
 • Hydrogen som energibærer
 • Forbrenningsprosesser
 • CO2 fangst og lagring
 • ENØK
 • Avfallsenergi

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undevises ved bruk av forelesninger, selvstudium, laboratorearbeid, utarbeidelse av tekniske rapporter og obligatoriske øvinger. Som en del av undervisningen forventes det at studentene deltar på bedriftsbesøk. Tema som blir tatt opp på bedriftsbesøkene kan bli etterprøvd på eksamen.

Faget foreleseses normalt på norsk. Lærebøker, øvingsoppgaver og enkelte forelesninger er på engelsk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen: 

 • deltakelse ved laboratorieoppgaver
 • deltakelse ved bedriftsbesøk
 • øvinger (50 % må være godkjent)
Arbeidskrav beskrives nærmer i emnets undervisningplan.

Det kreves at man har kunnskap om alle helse-, miljø- og sikkerhetstiltak ved laboratoriegjennomføringen samt relevant teori som er knyttet mot laboratorieoppgaven.

Eksamen

3 timers skriftlig skoleeksamen
Tekniske rapporter, rapporter fra store oppgaver og laboratorieoppgaver som studenten har jobbet med i løpet av studiet medbringes til eksamen. Et utvalg av disse leveres inn sammen med skriftlig eksamen.
Tillatte hjelpemidler: Selvskrevet sammendrag på 1 A4 side, Book of Data,  Hellsten og Mørstedt: Energi- og kjemitekniske formler og tabeller og kalkulator. 
 
Det gis en samlet karakter på skriftlig eksamen og innleverte rapporter og oppgaver etter karakterskala A - F, hvor A er beste karakter og F er "ikke bestått".

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og underivsning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 14.04.2009:

Endringer i litteraturlisten må påregnes grunnet utviklingen i faget. Dette innebærer at ny litteratur kan komme inn til erstatning for eldre litteratur. I tillegg vil sekundær litteratur komme til.

Aldo V. Da Rosa (2005) "Fundamentals of Renewable Energy Processes" Elsevier (siste utgave) 

Boyle, Renewable Energy, Oxford University Press, 2. ed., 2004, (eller siste utgave hvis dette er tigjenglig ved studiestart)

Beer and McMurrey "A Guide to Writing as an Engineer" 2.ed, 2005

Forelesningsreferater og utlevert litteratur

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. aug. 2020 02:52:22