Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Birte Sjursnes
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRK37512 Hovedprosjekt (Vår 2013)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i Bachelor i Ingeniørfag

 • Kjemi
 • Kjemi Y-veien

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det kreves bestått eksamen i 120 studiepoeng (etter 5. semester) i henhold til studieplanen for programmet.

Undervisningssemester

Hovedprosjektet gjennomføres i vårsemesteret og avsluttes med en utstilling av avgangsstudentenes hovedprosjekter - EXPO.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

 • Studenten har opparbeidet kompetanse og selvtillit til å gjennomføre reelle prosjekter.
 • Studenten har gjennom arbeidet trening i å arbeide i team på en systematisk måte etter anerkjente metoder og modeller for problemløsning og prosjektstyring.

Innhold

Hovedprosjektet skal ha et innhold i samsvar med studieplanen for kjemi, og bør være i tråd med HiØ's og avdelingens satsingsområder og FoU-virksomhet.

Økonomiske forhold knyttet til prosjektet skal være avklart før prosjektstart, herunder også vurdering av mulig ekstern finansiering og rettigheter knyttet til sluttproduktet. Før igangsetting må hovedprosjektoppgaven og samarbeidsbedriften være godkjent av programansvarlig.

Oppgaven går ut på å løse et tverrfaglig problem, helst i samarbeid med lokalt næringsliv eller institusjoner. Arbeidet organiseres som et prosjekt med oppdragsgiver, styringsgruppe, prosjektleder og arbeidsgruppe. Gruppene arbeider selvstendig under veiledning.

Undervisnings- og læringsformer

Hovedprosjektet gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes gruppevis og i fellessamlinger.

Undervisningen kan delvis foregå på engelsk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Forprosjekt/midtveisrapport må leveres etter nærmere retningslinjer og frister.
 • Møter med veileder og oppdragsgiver må gjennomføres.
 • Opprette og drifte nettside for prosjektet på det stedet som er angitt i retningslinjene for prosjektet.
 • Avsluttende presentasjons hos ekstern oppdragsgiver hvis denne ønsker dette.

Eksamen

Fire elementer inngår i sluttvurderingen:

 1. Hovedprosjektrapport (25 % av total karakter)
  Konsulentrapport/prosjektrapport som bygger på forprosjektrapport og midtveisrapport). Rapporten leveres i tre trykte eksemplarer og elektronisk (CD).
 2. Faglig resultat (35 % av total karakter)
  Skriftlig beskrivelse, eventuelt modeller eller annet avhengig av det enkelte prosjekt.
 3. Prosjektprosessen m/dokumentasjon (15 % av total karakter)
  Omfatter dokumentert arbeidsinnsats og prosjektdokumenter knyttet til prosessen, dvs. planverktøy og innkallinger/referater. 
 4. EXPO-utstillingen og muntlig presentasjon (25 % av total karakter)
  Oppsatt utstilling og foredrag på ca 15-20 minutter, samt betjening av stand på EXPO under åpningstid. Alle gruppemedlemmer bidrar i utstillingen.  

Individuell karaktersetting. Emnet vurderes med bokstavkarakterer A - F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Ved "ikke bestått" kan ny eksamen avlegges påfølgende studieår, eventuelt i kontinuasjonsperioden etter søknad.

Evaluering av emnet

I henhold til avdelingens prosedyre Studentevaluering av emner og undervisning (EVA 3 a og b).

Litteratur

Prosjekthåndbok for Avdeling for ingeniørfag

Støttelitteratur:

Westhagen, Harald m.fl (2002) Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse, Gyldendal akademisk, Oslo
Rolstadås, Asbjørn (2001) Praktisk prosjektstyring. Trondheim: Tapir Akademisk

Studentene skal selv søke relevant litteratur og referere til denne i rapporten.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. sep. 2020 02:52:44