Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad.
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB10011 Bygningsfysikk (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag:

 • Bygg
 • Bygg, Tress

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • kjenner til prinsipper for oppbygging av klimaskjerm for en bygning
 • kjenner kriterier for gode materialvalg med tanke på egnethet og miljøbelastning
 • kjenner prinsippene for varmetransport gjennom en konstruksjonsdel og energiberegning av konstruksjoner
 • kjenner til mekanismer og riskiko knyttet til fuktbelastning på og i konstruksjoner
 • kjenner til hovedprinsipper for lydisolering
 • kjenner til hovedprinsipper for sikring mot brann i bygninger
 • har kunnskap om hvordan et DAK tegneverktøy fungerer og hvilke anvendelse denne typen hjelpemidler har ved prosjektering
 • kjenner oppbygging og innhold i Teknisk Forskrift, TEK 10.
 • ?

Ferdigheter
Studenten

 • kan bygge opp en klimaskjerm som ivaretar alle bygningsfysike problemstillinger
 • kan beregne varmetap ved transmisjon
 • kan vurdere lydisolerende egenskaper ved ulike konstruktive oppbygginger
 • kan angi konstruktive brannsikringstiltak for bygninger utfra preaksepterte løsninger
 • kan tegne småhus ved hjelp av REVIT programvare
 • kan skrive bygningsmessige premissdokumenter for sentrale bygningsfysiske tema i småhus
 • ?

Generell kompetanse
Studenten

 • forstår oppbygging av regelregime i Teknisk forskrift og Veiledning til Teknisk forskrift.
 • har en helhetlig forståelse for hvordan et bygg fungerer og kan delta i et tverrfaglig prosjekteringsteam for en bygning
 • er bevisst på å planlegge for lav miljøbelastning og kan delta i diskusjoner om valg av ulike alternativer i et livssyklusperspektiv

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Oppbygging av klimaskjerm for bygninger
 • Materialvalg for bygningers klimaskjerm, våtrom og innvendige skillekonstruksjoner
 • Grunnleggende om Miljøvurdering av materialer
 • Beregning av energiytelse og energistrømmer
 • Fuktsikring og enkle beregning av fuktrisiko
 • Grunnleggende vurderinger av inneklima og ventilasjon
 • Grunnprinsipper for lydisolering mot utvendig og innvendig støy
 • Grunnprinsipper for brannsikring av bygninger
 • Klimagassberegning for bygninger.
 • Hustegning med DAK-programmet REVIT
 • Introduksjon til BIM (Bygnings Informasjons Modeller)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen

Eksamen

Emnet har to deleksamener:

Deleksamen 1:
Gjennomføre 4 tester der de 3 beste legges til grunn for karakter. Vektes 50 % av total karakter. Kun tester som er bestått kan inngå som grunnlag for karakter.

Deleksamen 2:
Individuell mappe og muntlig eksaminasjon.
Mappen inneholder 3 innleverte rapporter og en semesteroppgave. Vektes 50% av total karakter. Muntlig eksaminasjon kan virke justerende på mappekarakteren.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F. Det gis en samlet karakter i emnet.

Dersom deleksamen 2 skal forbedres, må alle mappens bidrag også leveres på nytt.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Trehusboka fra Byggforsk
Byggdetaljer fra Byggforsk

Øvrig litteratur avklares ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2020 06:55:17