Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB11511 Teknisk planlegging (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag:

 • Bygg
 • Bygg, Tress

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • kjenner hovedtrekkene i plan- og bygningsloven og de ulike trinnene i en planprosess fra kommunedelplan til byggesøknad
 • kjenner hovedelementer for planlegging av vei, vann- og avløpsanlegg og i forhold til gjenvinning og sluttdisponering av restprodukter
 • kjenner hovedprinsipper for topografisk kartlegging og har grunnleggende kunnskaper om GIS-verktøy
 • har et bevisst forhold til miljømessige og samfunnsmessige utfordringer innen fagområdet

Ferdigheter
Kandidaten

  • kan anvende og bearbeide kunnskap innen teknisk planlegging til å analysere og gjøre selvstendige, begrunnede valg i møte med praktiske problemstillinger
  • kjenner til hvordan man bruker plan- og bygningsloven og kan fylle ut en byggesøknad
  • kan foreta enkel dimensjonering av vei,  vann- og avløpsanlegg
  • kan stikke ut prosjekterte bygningsanlegg i terrenget, kan forstå kart og bruke geografiske informasjonssystemer (GIS) i en praktisk sammenheng

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har en helhetlig forståelse av organisering, myndighet, ansvar og roller innen tekniske planfag, og kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team
 • er bevisst på å planlegge miljøvennlig og kan sette planleggingen inn i et livsløpsperspektiv

Innhold

Organisering og roller i planleggingsprosessen:

 •  Begreper innen teknisk planlegging
 •  Organisering, myndighet, ansvar og roller innen tekniske planfag

Bruk av plan- og bygningsloven i teknisk planlegging:

 • Ulike plantyper
 • Reguleringsplaner
 • Byggesøknaden

Veg, vann og miljø:

 • Hovedelementer for planlegging, bygging og drift av infrastruktur som veg, vann- og avløpsnett
 • Håndtering av restprodukter (gjenvinning og sluttdisponering av avfall)
 • Viktige hensyn ved planlegging for framtidige klimaendringer og for å forhindre forurensning

Geomatikk:

 • Geodetisk grunnlag og koordinatsystem
 • Instrumentlære, detalj, eiendoms og grunnlagsmålinger
 • Beregning av enkeltpunktskoordinater og utstikkingsdata
 • Kartografi og geografiske informasjonssystemer (GIS)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger, feltarbeid, ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Øvingsoppgaver i 1. semester
 • Feltøvelse i geomatikk med varighet en uke i 2. semester

  Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
  Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener, som hver teller 50% av samlet karakter i emnet.

Deleksamen 1: 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen i 1. semester.
Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og formlsamling. Utover dette ingen tillatte hjelpemidler.

Deleksamen 2: Individuell mappe bestående av to gruppeoppgaver og en individuell semesteroppgave i 2. semester.

Det gis en samlet karakter i emnet. Det benyttes bokstavkarakterer A – F.

Dersom kandidaten ikke består deleksamen 2, må alle mappens bidrag leveres på nytt.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Geomatikkboka, byggesaken.no, 2012.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 23. jan. 2020 00:50:52