Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Geir Flote
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB22512 Statistikk og materiallære (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk i Bachelor i ingeniørfag

 • bygg
 • bygg, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

For statistikk-delen anbefales bestått eksamen i emnet Matematikk 1 (10 studiepoeng) eller tilsvarende.

For materiallære-delen anbefales bestått eksamen i emnene Bygningsfysikk og Statikk og fasthetslære eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

STATISTIKK:

Kunnskap
Studenten kan:

 • forklare sannsynlighetsbegrepet
 • gjøre rede for sentrale fordelinger og deres egenskaper
 • gjøre rede for bruk og valg av statistiske metoder for analyse av data
 • vurdere påliteligheten i testkonklusjoner

Ferdigheter
Studenten kan:

 • bearbeide og presentere data
 • anvende Excel som statistisk beregningsverktøy

Generell kompetanse
Studenten kan:

 • vurdere påliteligheten i konklusjoner som er basert på valg av statistiske metoder og deres resultater.

MATERIALLÆRE:

Kunnskap
Studenten kjenner:

 • grunnleggende mekaniske egenskaper for framstilling av betong og delmaterialenes innvirkning på betongens egenskaper
 • grunnleggende mekaniske egenskaper for stål/aluminium og plast og kompositter
 • produksjonsmetoder for de ulike materialene
 • bruksområder for de ulike materialene og materialenes styrker og svakheter
 • øvrige karakteristiske egenskaper for de ulike materialene

Ferdigheter
Studenten kan:

 • skille mellom ulike typer fasthetsegenskaper for ulike typer av betong, stål/aluminium og plast/kompositter
 • bruke relevant programvare for å lage en betongresept ut fra gitte materialkrav
 • støpe en betongprøve og måle materialets fasthetsegenskaper
 • anvende de ulike standardene som finnes for det enkelte materialet

Generell kompetanse
Studenten:

 •  har i løpet av emnet opparbeidet seg kunnskap og holdninger slik at de kan foreta riktige og sikre beslutninger i forhold til valg av materialer til ulike konstruksjoner.
 •  kan planlegge miljøvennlig og sette planleggingen i et livsløpsperspektiv
 •  kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team

Innhold

STATISTIKK:

Følgende tema vil bli belyst:

 • beskrivende statistikk
 • sannsynlighetsregning
 • forventning, varians og kovarians
 • sannsynlighetsfordelinger: binomisk, poisson og normal
 • sentralgrensesetningen
 • estimering og konfidensintervall
 • paret og uparet t-test, F-test, enveis variansanalyse, Grubbs test
 • korrelasjon og lineær regresjon
 • bruk av grafisk og algebraisk lommeregner og bruk av Excel

MATERIALLÆRE:

Følgende tema vil bli belyst:

 • materiallære, betong, stål, aluminium, plast og kompositter. I materiallære-delen vil omtrent halve emnet omhandle betong mens stål/aluminium og plast/kompositter vil fordeles omtrent likt i den andre halvdelen.
 • materialenes grunnleggende mekaniske egenskaper
 • produksjonsmetoder
 • innen betong - materialprøving og testing i lab.
 • miljøkonsekvenser av materialvalg og løsninger
 • standarder

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid, ekskursjoner og individuelt arbeid på datamaskin.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

STATISTIKK:

 • Øvinger som må godkjennes.

MATERIALLÆRE:

 • Gjennomført laboratorieøvelse i betong
 • Det gis oppgaver i tre temaer, hvorav minst to av oppgavene må være godkjent:
  • betong
  • stål/aluminium
  • plast/ kompositter 

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Emnet har to deleksamener som vektes 50%:

Deleksamen 1, Statistikk (høst): 
3 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Tillatte hjelpemidler:
Løvås G. (2004). Statistikk for universiteter og høgskoler, to interne notater, godkjente formelsamlinger og kalkulatorer av enhver type. 

Deleksamen 2, Materiallære (vår):
3 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Tillatte hjelpemidler:
Utdelt lommekalkulator ellers ingen tillatte hjelpemidler. Formler vil bli oppgitt.

Begge deleksamener må være bestått for å få bestått karakter i emnet. Det benyttes bokstavkarakterer A - F. Det gis en samlet karakter i emnet.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Statistikk:

 • Løvås G. (2004). Statistikk for universiteter og høgskoler
 • to interne notater

Støttelitteratur:

 • Helbæk, M. (2007) Statistikk for kjemikere, Trondheim, Tapir.

Materiallære:

Oppgis ved semesterstart

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. jan. 2020 15:54:06