Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Webbasert emne.
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB30013 Vegplanlegging (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Bachelor i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emne Teknisk planlegging, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • kjenner konsekvenser for miljø og samfunn i forbindelse med vegbygging
 • kjenner grunnlaget for geometrisk utforming av veger
 • kjenner oppbyggingen av en vegkonstruksjon

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan utarbeide sammfunnsøkonomiske kalkyler for alternative vegprosjekt
 • kan  beregne geometriske krav til vegkurvatur
 • kan utføre detaljert linjekonstruksjon for en veg

Generell kompetanse
Kandidaten

 • har helhetlig forståelse av vegens rolle i det totale transportarbeidet og vegtransportens påvirkning på miljø og samfunn
 • har oversikt over de krav som stilles fra brukere og myndigheter til en moderne vegkonstruksjon

Innhold

Emnet gir en innføring i følgende temaer:

Konsekvensanalyse: Beregning av samfunnsøkonomiske kostnader og ikke prissatte miljøkonsekvenser  med hovedvekt på metode.

Linjekonstruksjon: Velge riktige parametere og velge vegstandardklasse med tanke på linjekonstruksjon, samt konstruere veglinjer i terrenget.

Linjeføringsteori: Teoretiske grunnlag for geometrisk utforming og beregning av linjeføringsparametere uavhengig av vegnormalene.

Støyberegning: Støyens utbredelse fra veg og metode for beregning av støy etter Nordisk beregningsmetode. Dimensjonere en vegkonstruksjon etter vegnormalene.

Aktuelle lover og normaler: Vegloven, Plan- og bygningsloven, normalene for Veg- og gateutforming(017) og vegbygging(018).

Undervisnings- og læringsformer

Oppstart med dagsseminar på campus. Deretter nettbasert undervisning.

Tekstbasert forelesning og øvingsoppgaver på web. Oppfølging i plenum ved ukentlig videokonferanse og individuell skriftlig tilbakemelding på øvingsoppgaver.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Moduloppgaver
 • Gruppeoppgave

  Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
  Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.
Hjelpemidler: Alt trykt og skrevet materiale samt kalkulator.
Det benyttes bokstavkarakterer A til F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Materiale utlagt på egen nettside, men innlevering av arbeidskrav på læringsplattformen Fronter

Vegutforming for ingeniørutdanningen, Jørgensen og Kvam.

Veg- og gateutforming, håndbok-017, SVV(Statens Vegvesen, www.vegvesen.no).

Vegbygging, håndbok-018, SVV.

Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, hb- 064, SVV.

Støttelitteratur: Konsekvensanalyser, håndbok-140, SVV.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. mai 2020 02:57:47