Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad.
Emneansvarlig:
Geir Flote
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB33013 Konstruksjonsteknikk 3 (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Bachelor i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

  Forkunnskapskrav utover opptakskrav

  Det kreves bestått eksamen i emnene Konstruksjonsteknikk 1 og Mekanikk 1, eller tilsvarende. Det anbefales bestått eksamen i emnet Konstruksjonsteknikk 2, eller tilsvarende.

  Undervisningssemester

  5. og 6. (høst og vår).

  Studentens læringsutbytte etter bestått emne

  Kunnskap
  Studenten

    • Kjenner til betongens dimensjoneringskriterier i bruksgrensetilstand.
    • Kan vurdere risiko for plateknekning i tynnveggede profiler.
    • Kan vurdere knekklengde for enkle stålrammesystemer.
    • Kan designe enkle knutepunkt for prefabrikkert betong.
    • Kan vurdere valg av fundamenteringssystem.
    • Kjenner til oppbygging av en stivhetsmatrise og enkle systemer for beregning i rammeprogram.

     Ferdigheter
     Studenten

       • Kan kontrollere betong i bruksgrensetilstand.
       • Kan fastlegge knekklengder for enkle stålrammer på systemnivå.
       • Kan kontrollere oppsveisede tverrsnitt for plateknekning i stål.
       • Kan bestemme knutepunktløsninger for enkle systemer i prefabrikert betong.
       • Kan bestemme knutepunktsløsninger for enkle byggverk i stål.
       • Kan dimensjonere plasstøpte pelehoder og stripefundamenter.
       • Kan benytte rammeprogram til å beregne lastvirkning i rammekonstruksjoner.

       Generell kompetanse
       Studenten

         • Har tilstrekkelig konstruktiv forståelse til å delta i diskusjoner rundt bæresystem i enkle bygninger.
         • Har tilstrekkelig kompetanse til å arbeide selvstendig med dimensjonering av enkle konstruksjoner.

         Innhold

         Følgende tema vil bli belyst:

         • Grunnleggende matrisestatikk
         • Plasstøpt betong: Gjennomlokking
         • Plasstøpt betong: Dimensjonering av stripefundamenter
         • Plasstøpt betong: Dimensjonering av pelehoder
         • Plasstøpt betong: Bruksgrensetilstand
         • Betongelementer: Knutepunktdesign
         • Stål: Knutepunktdesign
         • Stål: Plateknekning
         • Stål: Stabilitet av rammer
         • Rammeberegning med rammeprogram
         • Prosjektoppgave: Prosjektering av bygg med plasstøpte fundamenter, stålbæring og hulldekker.

         Undervisnings- og læringsformer

         Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

         Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

         Ingen

         Eksamen

         Sluttvurdering består av to deleksamener:

         Deleksamen 1:
         3 timers skriftlig teorieksamen. Vektes 50 % av total karakter. Teorieksamen avholdes ved avslutning av høstsemesteret.

         Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og Eurokoder. Formler vil bli oppgitt.
         Utover dette ingen tillatte hjelpemidler.

         Deleksamen 2:
         Prosjektoppgave i gruppe med individuell muntlig eksaminasjon i egen prosjektdel.
         Vektes 50 % av total karakter. Muntlig eksaminasjon vil være justerende på karakteren med inntil to karakterer. Prosjektoppgave leveres ved semesteravslutning i mars.

         Det benyttes bokstavkarakterer A - F. Det gis en samlet karakter i emnet.

         Dersom kandidaten ikke består en av deleksamenene, kan bare denne tas på nytt.

         Dersom kandidaten ønsker å klage på karakterfastsettelsen av det skriftlige arbeidet i deleksamen 2, må alle gruppens medlemmer signere klagen. Ved eventuell ny karakterfastsettelse, må ny muntlig eksaminasjon avholdes.

         Evaluering av emnet

         Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
         Skriftlig sluttevaluering av emnet.

         Litteratur

         Eurokoder for laster, stål og betong.

         Betongkonstruksjoner (2010). Svein I. Sørensen.

         Øvrig litteratur avklares ved semesterstart.

         Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2020 00:52:21