Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad.
Emneansvarlig:
Kjetil Novang Gulbrandsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRB34514 Energi og miljø i bygg (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne i Bachelor i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått begge deleksamener i emnet IRB10011 Bygningsfysikk

Undervisningssemester

5. og 6. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • Kan termodynamikkens grunnregler og kan redegjøre for energiproduksjon og energibruk.
 • Kan redegjøre for prinsipper bak energigjenvinning i tekniske anlegg.
 • Kan redegjøre for hvordan en varmepumpe fungerer og aktuelle anvendelser i bygninger.
 • Kjenner til styringssystemer for tekniske anlegg i en bygning.
 • Kjenner oppbygging og bruk av standarder for U-verdiberegninger og energiberegninger.
 • Kjenner til betydningen av kuldebroer og lekkasjetall for en bygnings varmetap.
 • Kjenner til grunnleggende sammenhenger mellom solinnstråling og kjølebehov.
 • Kjenner til ulike verktøy for kartlegging av materialers miljøbelastning.
 • Kjenner oppbygging av sertifiseringssystemet BREEAM og kan analysere enkle bygninger etter dette systemet.?

Ferdigheter
Studenten

 • Kan vurdere egnethet av ulike kilder til fornybar energi for en bygning.
 • Kan beregne energikonsekvens av infiltrasjon i en bygning.
 • Kan gjennomføre test av lekkasjetall for et enkelt delvolum.
 • Kan gjennomføre beregning av normalisert kuldebro for enkle bygninger.
 • Kan gjennomføre fuktanalyse av en konstruktiv oppbygging ved beregningsverktøy.
 • Kan fastlegge miljøbelastning av ulike materialvalg med tanke på indikatorer gitt i LCA-standarder - ISO 14000-serien.
 • Kan gjennomføre en vurdering av poengsum etter BREEAM for enkle bygninger.

Generell kompetanse
Studenten

 • Har tilstrekkelig forståelse til å delta i diskusjoner rundt energiytelse i prosjekteringsteam.
 • Kan etablere et bygningsfysisk premissdokument som arbeidsdokument i prosjekteringsteam.

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Generelle begreper om energi og energiproduksjon
 • Grunnleggende om varmevekslere og varmepumper
 • Grunnleggende om SD-anlegg og styringssystemer for tekniske anlegg
 • U-verdi beregninger mot grunnen
 • Beregning av normalisert kuldebro. Kuldebrovurderinger ved hjelp av tabeller og ved hjelp av dataprogram
 • Vurdering av fuktrisiko. Stasjonær metode og dynamisk analyse med dataprogram
 • Termografering av bygg
 • Test av lekkasjetall
 • Gjennomføring av energiberegning for enkle bygninger ved hjelp av dataverktøy
 • Prinsipper for LCA som verktøy for materialvalg. Introduksjon til programvare
 • LCC beregninger som grunnlag for alternativvurderinger ved valg av materialer
 • Tredjeparts sertifiseringssystemer for bygningsmaterialer
 • Klimagassberegninger for bygninger
 • BREEAM miljøsertifisering for bygninger - introduksjon til metode og bruk i prosjektoppgave

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen

Eksamen

Sluttvurdering består av to deleksamener, som hver teller 50% av samlet karakter:

Deleksamen 1:
3 timers skriftlig teorieksamen.
Teorieksamen avholdes ved avslutning av høstsemesteret.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator. Formler vil bli oppgitt.
Utover dette ingen tillatte hjelpemidler.

Deleksamen 2:
Prosjektoppgave i gruppe med individuell muntlig eksaminasjon som vil være justerende på karakteren med maksimalt to karakterer opp eller ned. Prosjektoppgave leveres innen fastsatt frist.

Det gis en samlet bokstavkarakterer A - F, der A er beste og F er ikke bestått.

Dersom kandidaten ikke består en av deleksamenene, kan bare denne tas på nytt.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

BREEAM Nor manual.

Øvrig litteratur avklares ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mars 2020 02:52:43