Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Anne-Margrethe Borg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRBIO20011 Medisinske laboratorieemner 1 (immunologi, transfusjonsmedisin, hematologi og kvalitetsutvikling) (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i bioingeniørfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i alle emner fra første studieår.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten kan:

 • beskrive immunsystemets oppbygning og funksjon.
 • forklare hovedprinsippene som inngår i analyse av komponenter i biologisk materiale
 • vurdere analyseresultaters pålitelighet ut fra kunnskaper i medisinsk laboratorieteknologi og statistikk, ut fra forståelse av metoders muligheter, begrensninger og feilkilder og ut fra kunnskaper i laboratoriemedisin
 • forklare betydningen av og kjenner til oppbyggingen av helhetlige kvalitetssystemer
 • gjøre rede for nasjonale standarder og veiledningsdokumenter for godkjenning, akkreditering eller sertifisering av laboratorier
 • gjøre rede for bioingeniørens funksjon og medisinske laboratoriers plass i helsevesenet

Ferdigheter
Studenten kan:

 • utføre og vurdere kvaliteten av laboratorieteknisk arbeid fra prøvetaking til analysesvar eller blodprodukt foreligger
 • utarbeide og følge laboratorieprosedyrer
 • sikre kvaliteten av laboratoriearbeidet

Generell kompetanse
Studenten kan:

 • vise pålitelighet i analysearbeidet og holdninger som fremmer kvalitetsatferd som orden, nøyaktighet og overholdelse av sikkerhetsregler
 • møte pasienter med respekt og forståelse og ivareta dem i prøvetakingssituasjonen
 • samarbeide med pasienter og kollegaer

Innhold

Immunologi:

 • Immunsystemets oppbygning og funksjon
 • Antistoffer

Laboratoriemedisin innen hematologi og transfusjonsmedisin. Hovedvekten legges på bruken av laboratorieundersøkelser for å stille diagnose, følge forløp av sykdom, kontrollere effekt av behandling og som ledd i forebyggende helsearbeid.

Hematologi:

 • Det hematologiske organsystem med blodcellenes utvikling, funksjon og morfologi.
 • Patologiske tilstander innen erytro-, myelo-, og trombopoiesen.
 • Den normale hemostase og forstyrrelser i denne.

Transfusjonsmedisin:

 • Blodtypesystemer og deres kliniske betydning.
 • Immunologisk betingede blodsykdommer.
 • Hemoterapi og transfusjonskomplikasjoner.

Medisinsk laboratorieteknologi med kvalitetsutvikling innen hematologi og transfusjonsmedisin.

 • Prøvetaking og prøvemottak: Rekvirering, pasientforberedelser, utstyr, prøvetakingsteknikker, behandling og oppbevaring.
  Preanalytiske variabler; herunder identitetssikring. Hygiene og smitteforebygging.
 • Blodprøvetaking av pasienter.
 • Prosedyrer i laboratoriet. Analysemetoders muligheter og begrensninger. Analytiske variabler. Intern og ekstern kvalitetskontroll.
  Vurdering av analyseresultater i forhold til preanalytiske og analytiske variabler, og resultatenes medisinske sannsynlighet.
 • Internkontroll for helse, miljø og sikkerhet.
 • Bioingeniørens fagområde, laboratorienes plass i helsevesenet og yrkesetiske problemstillinger.

Hematologi:

 • Måling av hemoglobin og hematokrit/EVF, telling av blodceller og aktivitetsmåling av koagulasjonsfaktorer. Beregning av erytrocyttindekser.
 • Fremstilling og mikroskopisk vurdering av blodutstryk.
 • Automatiske analyseinstrumenter: hovedprinsipp for telling og differensiering av blodceller, måling av hemoglobin
  og bestemmelse av hematokrit, erytrocyttindekser og koagulasjonsfaktorer.

Transfusjonsmedisin:

 • Blodtypeserologi; Hemagglutinasjon med ulike reaksjonsbetingelser og teknikker for å bestemme blodgruppeantigener og antistoffer ved pre- og posttransfusjonstesting, svangerskapstesting og autoimmune sykdommer.
 • Blodkomponentfremstilling; Utvelging og tapping av blodgivere. Kommunikasjon mellom bioingeniør og blodgiver.
  Utstyr og teknikker for fremstilling av blodkomponenter. Behandling og oppbevaring av blodprodukter.
 • Godkjenningsordninger; GMP (Good Manufacturing Practice).

Kvalitetsutvikling:

 • Brukerkrav og myndighetskrav til laboratorier.
 • Nasjonale standarder med veiledningsdokumenter.
 • Oppbygging av et kvalitetssystem.
 • Akkreditering og sertifisering.
 • Utforming av prosedyre for måling av analytt (metodebeskrivelse).
 • Kontroll av automatpipette.
 • Diagnostisk sensitivitet og diagnostisk spesifisitet.
 • Bestemmelse av referanseområde for en analytt ved bruk av både parametrisk og ikke-parametrisk statistisk metode.
 • Fremstilling og mikroskopering av urinsediment.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, gruppearbeid, praksisstudier i yrkesfeltet, diskusjoner og seminarer.

Praksis

 • Laboratoriearbeid og blodprøvetaking internt i høgskolens laboratorier.
 • Ekstern praksis: Laboratoriearbeid og blodprøvetaking i medisinske laboratorier - en uke på  Blodbanken og en uke på Hematologigruppen, Medisinsk biokjemi.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser med rapport
 • Blodprøvetaking av medstudenter og av pasienter på sykehus
 • Praktisk prøve
 • Skriftlig prøve i immunologi
 • Laboratoriearbeid i ekstern praksis på Blodbanken og på Hematologigruppen, Medisinsk biokjemi.  

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.
Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen
Tillatte hjelpemidler: ingen
Det benyttes karakterregel A-F

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 24.02.2014

Immunologi:

Under vurdering

Hematologi og transfusjonsmedisin:

616.15 Ho
Hoffbrand, A.V. & P.A.H. Moss (2011). Essensial Haematology. John Wiley and Sons Ltd. ISBN 9781405198905

616.15 Ka
Karle, Hans & Henrik S. Birgens (2002). Hæmatologi : basisbog, 303 s. (5. udg.) København: Munksgaard ISBN 87-628-0242-9

616.07561 Bl
Husøy, Astrid-Mette (2005). Blodprøvetaking i praksis, 120 s. Oslo: Akribe ISBN 82-7950-099-5

615.39 Im
Immunohematology: principles and practice 82011). Edited by Eva D. Quinley, 411 s. (3rd ed.) Philadelphia: WoltersKluwer/Lippincott Williams & Wilkins ISBN 0-7817-8204-3

Veileder transfusjonstjenesten i Norge.... Ny url:
http://www.helsedirektoratet .no/vp/multimedia/archive/00100/Veileder_for:transf_100599a.pdf

615.6 So
Solheim, Bjarte G. & Erik Thorsby (2007). Klinisk blodtransfusjon, 52 s. (13. utg.) Oslo: Immunologisk institutt, Rikshospitalet ISBN 82-90611-09-0

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 17. okt. 2019 06:51:05