Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Inger Karine Ambjørnsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRBIO30012 Medisinske laboratorieemner 3 (medisinsk mikrobiologi og cytologi) (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i alle emner fra 2. studieår

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Cytologi:

Studenten kan

 • forklare årsakssammenhengen mellom HPV-infeksjon (infeksjon med humant     papillomavirus) og utvikling av cancer i cervix (livmorhalskreft)
 • angi rutinene ved og kan forklare hensikten med masseundersøkelsen mot livmorhalskreft
 • angi hvordan en kvalitetssikrer prøvemateriale fra cervix

Medisinsk mikrobiologi:
Studenten kan

 • gjøre rede for grunnleggende teori og identifikasjonsmetoder for de mest vanlige humanpatogene mikroorganismer
 • vurdere og anlysere ulikt prøvemateriale for å kunne påvise de mikroorganismene som er sannsynlig årsak til sykdom

Ferdigheter:

Cytologi:

Studenten kan

 • i mikroskop gjenkjenne mikroorganismer og celleforandringer som skyldes normale hormonendringer, mikroorganismer og premaligne og maligne tilstander i prøvemateriale fra cervix

Medisinsk mikrobiologi:
Studenten kan

 • analysere ulikt prøvemateriale etter gjeldende lover, forskrifter og kvalitetssikrings- og laboratorieprosedyrer

Generell kompetanse:

Cytologi:

Studenten kan

 • følge den kontinuerlige diskusjonen om nytten av vaksinasjon mot HPV-infeksjon og masseundersøkelsen mot livmorhalskreft

Medisinsk mikrobiologi:
S
tudenten kan

 • kommunisere faget med andre innen fagområdet
 • følge med på utviklingen innen fagområdet når det gjelder ny laboratoriemedisin og medisinsk laboratorieteknologi

Innhold

Cytologi er avgrenset til gynekologisk cytologi:

 • Prøvetaking, forsendelse og fremstilling av preparat
 • Normal cytologi og hormoncytologi
 • Betennelser og betennelsesreaksjoner
 • HPV-infeksjon. Dysplasier og cervixcancer
 • Kvalitetssikring og Masseundersøkelsen

Medisinsk mikrobiologi:

 • Prøvetaking og forsendelse
 • Fremstilling og bruk av ulike medier og ulike dyrkningsmiljøer
 • Ulike grupper av mikroorganismer som tilhører den humane normalflora
 • Ulike grupper av mikroorganismer som er årsak til infeksjoner
 • Inndeling av bakterier i grupper basert på fargeteknikker
 • Mikroskopiske, biokjemiske, serologiske og genteknologiske påvisningsmetoder
 • Resistensbestemmelse med ulike teknikker
 • Resistensutvikling
 • Kvalitetskontroll, helse, miljø og sikkerhet innen mikrobiologi

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises ved forelesninger, seminar, gruppearbeid og laboratorieøvelser.

Praksis

Laboratorieøvelser i høgskolens laboratorier.

Ekstern praksis: Ved Seksjon for bakteriologi/Seksjon for genteknologi og mikrobiologisk serologi eller Seksjon for patologi, og blodprøvetaking på sykehus etter nærmere oppsatt plan.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ekstern praksis

Cytologi:

 • Skriftlig og praktisk prøve
 • Laboratorieøvelser (intern praksis)

Medisinsk mikrobiologi:

 • Planlegge og gjennomføre foredrag om virus på klasseseminar
 • Utarbeide en grupperapport om resistensproblematikk
 • Laboratorieøvelser (intern praksis) 
 • Nærmere definerte arbeidskrav kan fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Arbeidskrav må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell 3 timers skriftlig eksamen.
Ingen hjelpemidler.

Det benyttes bokstavkarakterer A til F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. oktober 2011.

616.07582 Fo
Fossum, B. 2002, Kompendium i Gynekologisk cytologi, Kopisenteret Høgskolen i Østfold, Halden.

616.9041 Me
Hovig, B., Degré, M. & Rollag, H. 2008, Medisinsk mikrobiologi, 3. utg., Gyldendal, Oslo.

616.9041 To
Tortora, G.J., Funke, B.R. & Case, C.L. 2010, Microbiology : an introduction, 10th ,international ed., Benjamin Cummings, San Francisco, Calif.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 5. apr. 2020 02:52:10