Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Trine Eker Christoffersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRBIO37613 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i alle emner fra 2. studieår.

Undervisningssemester

5. og 6. semester.

Tema A: Forskningsmetode vil bli undervist som et fellestema med helse- og sosialfagene i 5. semester (høst)
Tema B: Bachelorprosjekt i 6. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Tema A: Vitenskapsteori og metode

Kunnskaper:
Studenten har

  • kjennskap til vitenskapsteori og metode
  • noe kjennskap til andre yrkesgrupper 
  • øvelse i å lese og vurdere vitenskapelige artikler

Ferdigheter:
Studenten

  • har øvelse i å lese og vurdere vitenskapelige artikler
  • kan dra nytte av publiserte forskningsresultater i sin yrkesutøvelse
  • kan identifisere etiske dilemmaer

Generell kompetanse:
Studenten er bevisst sine faglige handlinger 

Tema B: Bachelorprosjekt

Kunnskaper:
Studenten kan gjøre rede for hvordan et prosjektarbeid bør planlegges, gjennomføres, dokumenteres og presenteres

Ferdigheter:
Studenten kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og presentere prosjektarbeid

Generell kompetanse:
Studenten kan presentere bioingeniørfaget skriftlig, muntlig og ved hjelp av en vitenskapelig poster

Innhold

Innhold/oppbygging:

Tema A: Forskningsmetode (25 % belastning av emnet)

Forskningsprosessen, vitenskapsteori, etikk, design og validitet, datainnsamling, bearbeiding av data, litteratursøk.

Tema B: Bachelorprosjekt (75 % belastning av emnet)

Tema for prosjektet skal være relevant for utdanningen og yrket, og fortrinnsvis være knyttet til medisinske laboratorieemner.

Undervisnings- og læringsformer

Tema A: Forskningsmetode
Tverrfaglige forelesninger, egenstudier, gruppearbeid, seminar med veiledning og muntlig fremlegg i seminargruppe.

Tema B: Bachelorprosjekt
Prosjektarbeid i gruppe. Resultat skal dokumenteres skriftlig enten i form av en prosjektrapport eller i form av en vitenskapelig artikkel.

Tema for oppgaven og veiledere tildeles av emneansvarlig.

Veiledning med skolens veileder skal avtales og nødvendig veiledningsgrunnlag skal leveres i forkant.

For studenter som ønsker å gjennomføre bacheloroppgaven i utlandet kan bachelorprosjektet gjennomføres i mindre gruppe eller individuelt.

Praksis

Tema B: Bachelorprosjekt
Praksis vil variere i innhold og omfang avhengig av tema for prosjektet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tema A: Forskningsmetode

  • Deltakelse i fagspesifikk gruppe og presentasjonsseminar

Eventuell manglende deltakelse medfører krav om innlevering av en individuell artikkelvurdering på inntil 2000 ord.

Tema B: Bachelorprosjekt

  • Prosjektbeskrivelse som inneholder bachelorprosjektets problemstilling.
  • Tillaging av en vitenskapelig poster.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Tema A: Fremlegg på seminar vurderes som beståttt/ ikke bestått. Det gis en samlet karakter for gruppen.

Ved manglende deltakelse på seminar vurderes individuell oppgave til bestått/ikke bestått.

Tema B: Vurderingen består av to deleksamener som vurderes uavhengig av hverandre.

Deleksamen 1
Innlevering av skriftlig prosjektrapport eller vitenskapelig artikkel.
Prosjektrapport/artikkel skal leveres som gruppearbeid, se pkt Organisering og læringsformer, tema B - Bachelorprosjekt. Det gis nærmere retningslinjer for innleveringen.
Vurderes etter karakterregel Bestått/Ikke bestått. Det gis en samlet karakter for gruppen. 

Deleksamen 2
Muntlig presentasjon av prosjektet
Muntlig presentasjon på ca. 20 minutter + tid til spørsmål. Det gis nærmere retningslinjer for presentasjon og krav til opponentvirksomhet.
Vurderes etter karakterregel Bestått/Ikke bestått  av emneansvarlig. Det gis en samlet karakter for gruppen.

Begge deleksamener må vurderes til Bestått for å få uttelling i emnet.

Ved ikke bestått i deleksamen 1 skal ny prosjektrapport eller vitenskapeligartikkel utarbeides i henhold til sensors begrunnelse og angivelse av frist for ny innlevering.

Ved ikke bestått i deleksamen 2 må ny muntlig presentasjon avholdes etter nærmere retningslinjer fra emneansvarlig.

Evaluering av emnet

Tema A: Sluttevaluering med emneansvarlig.

Tema B: Underveis- og sluttevaluering med veileder.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 26.06.2013

Tema A:

1) Jacobsen, D. I (2010). Forståelse, beskrivelse og forklaring. Innføring i metode for helse- og sosialfagene. Kristiansand: Høyskoleforlaget

Kapittel 1-3 (s. 15-82), kapittel 6-7 (s. 125-160), kapittel 10-12 (s. 211-262). Til sammen: 153 sider.

2) Greenhalgh T. (2010). How to read a paper: the basics of evidence-based medicine. Oxford; BMJ books. First edition.

Kapittel 1-4 (s. 1-59), kapittel 6-7 (s. 78-98), kapittel 9 (s. 116-134), kapittel 12-15 (s. 164-220). Til sammen: 152 sider. 

eller

Greenhalgh T. (2012). Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter.  Lund: Studentlitteratur.

Kapittel 1-4 (s. 23-97), kapittel 6-7 (s. 119-141), kapittel 9 (s. 161-183), kapittel 12-15 (s. 225-279). Til sammen: 172 sider.

 

Tema B:
I henhold til fagområde og tema for prosjektet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2020 03:52:45