Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

HSB1209 Biomedisinsk analyse (Høst 2015–Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i bioingeniørfag

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten kan

 • beskrive grunnleggende prinsipper for fotometriske og elektrokjemiske målinger og mikroskop
 • beskrive utvalgte instrumenters oppbygging, virkemåte, muligheter og begrensninger

Ferdigheter:
Studenten kan

 • bruke laboratorieutstyr som vekter, pipetter og mikroskop, og velge egnet utstyr
 • lage reagenser og sørge for forskriftsmessig merking og oppbevaring
 • utføre kvantitativt analysearbeid og bruke utvalgte laboratorieinstrumenter
 • utføre beregninger som er aktuelle i laboratoriet
 • foreta kontroll og vedlikehold av enkle analyseinstrumenter og mikroskop

Generell kompetanse:
Studenten kan

 • forklare betydningen av kvalitetssikring innen laboratoriearbeid
 • vurdere kvalitet av eget analysearbeid
 • innhente informasjon og følge prosedyrer for å ivareta helse, miljø og sikkerhet

Innhold

Innholdet er valgt med utgangspunkt i bioingeniørfaglige problemstillinger, og ses i sammenheng med øvrige emner i samme studieår. Emnet danner grunnlag for videre arbeid med medisinske laboratorieemner i 2. og 3. studieår.

 • Utvalgte temaer fra elektrisitetslære, elektronikk og optikk
 • Emisjon og absorpsjon av stråling
 • Spektrofotometriske målemetoder og instrumenter; UV-/synlig spekrofotometri
 • Prinsipper, bruk, muligheter og begrensninger ved fotometriske målinger
 • Turbidimetri og nefelometri
 • Atomabsorpsjon og flammeemisjon
 • Elektrokjemiske målemetoder og instrumenter; ioneselektive elektroder, biosensorer, celleteller
 • Mikroskop, ulike belysningsmetoder
 • Grunnleggende laboratorieteknisk arbeid, som valg og riktig bruk av utstyr, fremstilling av reagenser, påvisning og måling av analytter
 • Beregninger og presentasjon av analyseresultater
 • Bruk av prosedyrer for internkontroll og kvalitetssikring. Kontroll av laboratorieutstyr

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsing. Laboratoriearbeid og demonstrasjoner.

Praksis

Laboratoriearbeid internt i høgskolens laboratorier, slik det er beskrevet i undervisningsplanen.
En uke ekstern praksis i primærhelsetjenesten eller på poliklinikk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser
 • Oppgaver
 • Praktisk prøve
 • Ekstern praksis

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer individuell skriftlig eksamen
Tillatt hjelpemiddel: Godkjent kalkulator
Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Bishop, Fody & Schoeff (2013): Clinical Chemistry. Principles, Techniques, and Correlations. 7.utg. Lippincott, Williams & Wilkins.ISBN-13-978-1-4511-8919-3

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:50:51