Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Geir Flote
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB22013 Konstruksjonsteknikk 2 (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag

 • bygg
 • bygg, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales bestått eksamen i Konstruksjonsteknikk 1, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • Kjenner innhold og oppbygging i Eurokoder for dimensjonering av tre, stål og betongkonstruksjoner
 • Kan vurdere hvilke bruddsituasjoner som kan oppstå i valgt statisk system
 • Kjenner til sentrale materialegenskaper og materialers fasthet for ulike belastninger
 • Kjenner til system for sikkerheter mot sammenbrudd som ligger innebygget i Eurokodene
 • Kjenner systematikk for dimensjoneringskriterier for ulike lastvirkninger
 • Kjenner til prinsippene for fastleggelse av krav i bruksgrensetilstand

Ferdigheter
Studenten

 • Kan beregne opptredende spenning utfra gitt lastvirkning
 • Kan kontrollere kapasitet for ulike lastvirkninger i enkle trekonstruksjoner
 • Kan kontrollere kapasitet for ulike lastvirkninger i enkle stålkonstruksjoner
 • Kan kontrollere kapasitet for ulike lastvirkninger i enkle betongkonstruksjoner
 • Kan utføre enkle sveisekontroller
 • Kan bestemme enkle spikerforbindelser ut fra tabeller
 • Kan kontrollere nedbøyning for enkle systemer ved hjelp av tabeller
 • Kan lese armeringstegninger og forstå overgangen mellom beregning og armeringstegning
 • Kjenner til prinsipper for fundamentering

Generell kompetanse
Studenten

 • Har tilstrekkelig forståelse til å delta i diskusjoner rundt valg av dimensjoner
 • Har tilstrekkelig forståelse til å bidra til å kvalitetssikre logikken i valg av dimensjoner

Innhold

Følgende tema vil bli belyst:

 • Oppbygging av Eurokode for dimensjonering av trekonstruksjoner
 • Dimensjonering av søyler og bjelker i tre
 • Prinsipper for dimensjonering av spikerforbindelser
 • Oppbygging av Eurokode for dimensjonering av stål
 • Dimensjonering av bjelker og søyler i stål
 • Dimensjonering av enkle sveiseforbindelser
 • Oppbygging av Eurokode for dimensjonering av betongkonstruksjoner
 • Dimensjonering av enkle elementer i betong
 • Gjennomgang av fundamenteringsprinsipper
 • Øvelse i å lese og forstå armeringstegninger

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Studenten skal gjennomføre øvinger, som må godkjennes.

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig teorieksamen.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og egne Eurokoder.  Formler vil bli oppgitt. Utover dette ingen tilllatte hjelpemidler.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Norske standarder: NS-EN 1992, NS-EN 1993 del 1-1 og 1-8, NS-EN 1995

Stål Håndbok Del 3: 2010 - Norsk Stålforbund.

Betong: Betongkonstruksjoner, Beregning og dimensjonering etter Eurokode 2, Svein Ivar Sørensen

Øvrig litteratur oppgis ved kursstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 02:52:58