Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Tor Jørgensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB36514 Prosjektadministrasjon bygg og anlegg (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudiet i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales bestått eksamen i emnene Bygningsfysikk, Ingeniørrollen og prosjektarbeid og Geoteknikk og anleggsteknikk, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten kjenner:

 • prosjektadministrasjon, planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider inkl. HMS og kvalitetssystem
 • viktige tekniske prinsipper som inngår i bygge- og anleggsprosjekt
 • prinsipper for kalkulasjon, entreprise- og kontraktsformer
 • nødvendige standarder, lover og forskrifter innen emnet

Ferdigheter
Studenten kan:

 • bruke relevant programvare som er aktuelt innen prosjektadministrasjon
 • kalkulere et bygg- eller anleggsprosjekt
 • planlegge gjennomføring av enkle bygg- og anleggsprosjekter

Generell kompetanse
Studenten

 • kan planlegge miljøvennlig og kan sette planleggingen inn i et livsløpsperspektiv
 • forstår at klimaendringer vil påvirke fagområdet og har dette som et utgangspunkt i planleggingen
 • har en helhetlig forståelse av organisering, myndighet, ansvar og roller innen fagområdet
 • kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team

Innhold

Følgende tema omhandles i emnet:

 • Prosjektstyring, planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider
 • Entreprise- og kontraktsformer, kontraktstyring NS 8405
 • Prosjektbeskrivelser, NS 3420 / Kalkulasjon
 • HMS og Byggherreforskriften
 • Standarder, lover og forskrifter innen emnet og Lov om offentlige anskaffelser
 • Planleggingsverktøy (MS Project og øvrig relevant programvare i forbindelse med prosjektstyring)
 • Offentlig anskaffelser

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, prosjektarbeid, øvinger og ekskursjoner.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innleveringsoppgaver

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen:

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og formelsamling, utover dette ingen tillatte hjelpemidler.

Det gis bokstavkarakter A til F, der A er best og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Prosjektstyring, Brustad og Jarle, Gyldendal ISBN 82-05-29501-8

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. okt. 2019 18:52:08